II 11 I' -'ilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad "van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.8. BIJLAGE NO. 8. Aan de Gemeenteraad. Mej. P. Sixma, onderwijzeres aan gemeente school no.12 (gewoon lager onderwijs), verzoekt haar, we gens voorgenomen huwelijk, ontslag als zodanig te verlenen. Onder overlegging van haar daartoe strekkend verzoek schrift stellen wij u voor te besluiten: het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag. Leeuwarden, 19 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULENBurgemeester. TBAKKERS eoretar is Verzonden 25 Januari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 321