-i^ee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 9 BIJIAGE NO. 9- Aan de Gemeenteraad. Op 18 Januari j.l. zijn door Notaris S. Molenaar publiek geveild de percelen Camstraburen nos. 131 en 133» Zoals IJ uit de overgelegde situatietekening zal blijken, is Camstraburen ter plaatse zeer smal, waardoor vooral het verkeer van en naar de Dekamastraat zeer wordt bemoeilijkt. Wanneer tot de verbetering van Camstraburen en de daarmede verband houdende wijziging in het beloop van het vaarwater van de Dokkumer Ee wordt overgegaan - het voorstel daartoe heeft Uw R-aad intussen reeds bereikt - is het bezit van deze panden van belang voor de gemeente. Bij de verkoping is het gelukt de panden in handen te krijgen, respectievelijk voor een bedrag van f. 760,-- en f. 800,--. Deze prijzen zijn alleszins aanvaardbaar te achten; de huur van de panden be draagt momenteel per pand f. 2,50 per week, tonnenbelasting en waterleiding inbegrepen. Onder overlegging der stukken en onder mededeling, dat deze panden voorlopig in het Woningbedrijf dienen te worden opgenomen, geven wij Uw Vergadering derhalve in overweging te besluiten: a. tot bekrachtiging van de aankoop van de woningen Camstra buren no. 131, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie E, no.623, huis en erf, groot 0.28 are en Camstra buren no.133, kadastraal bekend Gemeente en Sectie alsvoren no. 3977, huis en erf, groot 0.40 are, voor een koopsom van respectievelijk f. 760,-- en f. 800,--, onder bepaling, dat de op de aankoop en overdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente b. te bepalen, dat de sub a genoemde panden voorlopig zullen worden ondergebracht in het Woningbedrijf. Leeuwarden, 19 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. erzonden 25 Januari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 322