Li I h« h -lage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad naLeeuwarden, 1950. BUK.® NO. 10. Aan de Gemeenteraad. In verband met de toekomstige sanering van het St. Jobsleen is de gemeente er toe overgegaan diverse aldaar gelegen eigendommen aan te kopen. Thans is haar in koop aan geboden het pand St. Jobsleen no.241. Wij achten het bezit van het hier genoemde pand voor de gemeente van belang. De na onderhandeling overeengekomen koopsom van f. 3050,-- komt ons aanvaardbaar voor; het pand is thans verhuurd voor f. 260,-- per jaar. De woning zal na verkrijging in eigendom bij het Gemeente lijk Woningbedrijf in beheer dienen te komen. Onder overlegging van de stukken geven wij Uw Vergadering derhalve in overweging te besluiten: a. tot aankoop van J. HOEKSTRA en J. POSTMA, beiden wonende alhier, van het pand St. Jobsleen no.241, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie C, no. 2199, huis en erf, groot 1 are en 33 ca., tegen een koopprijs van f. 3050,--, onder bepaling, dat de op de aankoop en overdracht vallen de kosten komen ten laste van de gemeente b. te bepalen, dat het sub a genoemde pand zal worden onderge bracht in het Gemeentelijk Woningbedrijf. Leeuwarden, 19 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Arzonden 25 Januari 1950. BIJLAGE NO. 10.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 323