'iFiee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 12. BIJLAGE EO. 12 Aan de Gemeenteraad. Bij aanvaarding van ons voorstel tot het verlenen van eervol ontslag aan de onderwijzer H.E.Huizinga (bijlage no. 6) zal het noodzakelijk zijn, dat aan gemeenteschool no. 22 (uit gebreid lager onderwijs) een nieuwe leerkracht wordt aange steld. Ha gepleegd overleg met de Inspecteur van het Lager Onder wijs en na ingewonnen bericht van het betrokken schoolhoofd bieden wij U voor deze benoeming de volgende voordracht aan: 1. Gr.W.VELDHUISonderwijzer aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Bergum 2. J.U.TOSTER, onderwijzer aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Wolvega. Onder overlegging van de betreffende stukken geven wij U in overweging tot een benoeming over te gaan. Leeuwarden, 26 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M.VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. ferzonden 28 Januari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 325