II tó- Tj-i-iiaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 14. BIJLAGE N0.14 Aan de Gemeenteraad. De eigenaar van het perceel Grcte Kerkstraat no.3C heeft zich bereid verklaard om de grond van de bij dit per ceel behorende stoep kosteloos aan de gemeente in eigendom over te dragen. Aangezien het bezit van deze strook grond in de ter plaatse smalle Grote Kerkstraat voor de gemeente van belang is te achten, geven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten: van A. VAN DEN BERG, alhier, kosteloos in eigendom over te nemen de grond van de stoep, gelegen voor en terzijde van het perceel Grote Kerkstraat no.30, deel uitmakende van het per ceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie A, no.1149, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende materiaal desverlangd het eigendom van de verkoper en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hem aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer ten gevolge van de trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevel van bovenvermeld gebouw nodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemeester en Wethouders nodig geachte, voorwaarden. Leeuwarden, 26 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M.VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 28 Januari 1950. I

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 328