e xot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE N0.15. BIJLAGE NO. 15- Aan de Gemeenteraad. In Uw Vergadering van 13 Juli 1949 is overeenkom stig ons daartoe gedaan voorstel (bijlage no.99) besloten over te gaan tot de bouw van een Finse school op een aan de Brederostraat gelegen terrein, dat nog in eigendom toebe hoorde aan de Vereniging voor Christelijk Nijverheids onderwijs, doch zou worden geruild met een gemeenteterrein in de nabijheid van het Paviljoen voor Besmettelijke Ziekten, dat reeds toen in beginsel bestemd was voor de bouw van een school voor Christelijk Industrie- en Huishoudonderwijs Ie voorbereiding voor de oprichting van deze Industrie- en Huishoudschool verkeert thans in een zodanig stadium, dat de hierbovenbedoelde grond transactie haar beslag kan krijgen. Ie Vereniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs zal daar bij krijgen een thans in het Gemeentelijk Grondbedrijf onder gebracht perceel grond, gelegen op de hoek van de Robert Kochstraat en de Prederik Ruyschstraat (op de bij de stukken overgelegde situatietekening B rood omlijnd aangegeven) ter oppervlakte van ongeveer 4100 m2, waartegen de gemeente in eigendom zal ontvangen de grond, gelegen aan de Brederostraat (op een situatietekening A rood omlijnd aangegeven), ter grootte van 1764 m2. Daar de waarde der beide terreinen ge lijk kan worden geacht, zou de grond aan de Brederostraat zonder verrekening geruild kunnen worden tegen een gelijke oppervlakte van de grond aan de Robert Kochstraat, terwijl de Vereniging voor de meerdere oppervlakte aan de gemeente zou dienen te betalen een prijs van f. 10,-- per m2. Met deze prijsberekening kan de Vereniging zich geheel verenigen. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten; met de vereniging voor Christelijk Nijverheidsonderwijs, al hier, een ruiling van grond aan te gaan, waarbij de gemeente van de vereniging in eigendom overneemt het met rode omlijning op de situatietekening A aangegeven terrein, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D, no.4538, gelegen aan de Brede rostraat, groot 1764 m2 en de vereniging van de gemeente de eigendom verkrijgt van het met rode omlijning op de situatie tekening B aangegeven terrein, gelegen aan de Robert Kochstraat en de Prederik Ruyschstraat en wel ter breedte langs eerst genoemde straat van 84 meter en langs laatstgenoemde straat van 49 meter, alzo ter oppervlakte van ongeveer 4100 m2, deel uitmakende van de kadastrale percelen gemeente Leeuwarden, Sectie p, nos. 5670 en 4979, onder bepaling, dat; 1. de door de gemeente te verkrijgen grond zonder nadere verrekening wordt geruild tegen een gelijke oppervlakte van de aan de 'vereniging over te dragen grond; 2. de door de vereniging te verkrijgen meerdere boven de sub 1 bedoelde oppervlakte wordt berekend naar de prijs van f. 10,- per m2 tt^S!

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 329