-y\, INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII 16, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII 16, gewone dienst. 5: Studiefonds voor begaafde kinderen van on- en min vermogende ouders 10,- 2.551,— 7.500,— 5.000,— 108,— 7.500,— 41.896,— 10- Transporteren Transporteren "Ta*r.- --»gy *w<* OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m 15). 150 Verhaal van pensioens- en andere bijdragen (zie Hoofd stuk II, volgnummers 7 en 8) 151 Pacht van de Prinsentuin 152 Bijdrage in de uitgaven ten behoeve van het Princessehof en de daarin geplaatste verzameling van Chinese en Indonesische kunst 153 Entreegelden voor het bezichtigen van de Pier Pander tempel 154 Ontvangsten wegens verstrekte magazijngoederen ten be hoeve van het onderwijs 155 Ontvangsten ter zake van sportterreinen 156 Overige ontvangsten Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. in het vorig jaar. GERAAMD BEDRAG thans voorgedragen, OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. 339,70 1.175, 665,50 496,65 5.307,45 6.309,32 349,30 1.300,— 550,— 450,— 10.000,— 7.255,— memorie 16. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. (niet vallende onder de 1 t/m 15). pü Aanschaffen van magazijngoederen ten behoeve van 329,30 het onderwijs 1.300,51, Distributie van leermiddelen ten behoeve van het on- derwijs Kosten van schoolvergaderingen 5Ê4 Subsidie ten behoeve van het tuinbouw- en land- 10 000-^B bouwonderwijs IO.950,- 524 Subsidie aan de Stichting Clubhuizen te Leeuwarden memorif I 52 Onderhoud van de sportterreinen 52 Subsidie aan de gemeentelijke commissie voor licha melijke opvoedingf Kosten van het lidmaatschap van de Nederlandse Jeugdherbergcentrale p Kosten van openbare vermakelijkheden Subsidie aan de vereniging „Kunst aan Allen".... ubsidie aan het „Ljouwerter Orkest Forban" ubsidie aan de vereniging „Openbare Leeszaal Bibliotheek" en Subsidie aan de vereniging „Jeugdleeszaal" Subsidie aan het Fries genootschap voor geschied-, oudheid- en taalkunde Subsidie aan de vereniging „Fries Natuurhistorisch Museum" Aankoop en onderhoud van voorwerpen van Friese kunst Kosten voor musea of openbare bibliotheken Kosten van onderhoud van monumenten van geschie denis en kunst Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 5.307,45 1.188,88 108, 16 948,57 500,— 10,— 3.460,04 5.000,— 5.000,— 10.357,— 500,— 250,— 1.582,— 5.889,97 6.354,73 10.000,- 1.165, 10.000, memorie 58.170,— 500,— 10.357,— 150,— 500,— 500,— 1.500,— 7.604,— 4.447,— thans voorgedragen. 10.000,— 1.165, 10 000, memorie 500,— 3.459.— 7.500,— 5.000,— 10.458,— 150,— 750 500,— 1.500,— 6.046,— 4.371,—

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 32