rrwssss.%* s srg.s\s.r.~ 4 af op ITotoreenkSst^^uiling vallende kosten, door nartiien gezamenlijk en wel ieder hunner naar evenredig- he id van het verkregen© zullen worden gedragen. Leeuwarden, 26 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 28 Januari 1950. milage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad S Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 16. BIJLAGE NO. 16. Aan de Gemeenteraad. In verhand met de voorgenomen uitbreiding met 3 lokalen van de school, uitgaande van de Schoolstichting "St. Joannes de Hooper", te Huizum, welke school is gelegen ten Noorden van de Huizumerlaanis het nodig gebleken over te gaan tot partiele herziening van het uitbreidings plan in onderdelen van de gemeente Leeuwarderadeel, voor wat betreft de gronden, begrensd door de Huizumerlaan, de Potmarge, de bebouwde kom en de in het vigerende plan in onderdelen ten Oosten van de R.K. Kerk geprojecteerde weg. Het bestaande stratenplan toch is zodanig, dat van enige uitbreiding van het bestaande gebouw geen sprake kan zijn. Krachtens de thans voorgestelde herziening komt oen twee tal straten van het vigerende plan,, uitmondende op de ten Oosten van de kerk geprojecteerde straat, te vervallen. De structuur van het plan wordt daardoor echter zodanig beïnvloed, dat de wenselijkheid zich heeft doen gevoelen de herziening uit te breiden. Als gevolg hiervan en mede in verband met de wenselijk heid om in de toekomst de omgeving van de Potmarge zoveel mogelijk vrij te houden van bebouwing en het gehele terrein ten Westen van de R.K. Kerk tot aan de bebouwing aan de Schrans enerzijds en tot die aan de Huizumerlaan anderzijds zijn huidige karakter, hetwelk van gewicht is voor de voed selvoorziening van de stad, te laten behouden, is in de onderhavige herziening dit gehele gebied bestemd tot tuin- bouwgrond. Voorzover op deze panden bebouwing zal plaats vinden, dient deze uiteraard onmiddellijk verband te houden met de bestemming, terwijl zij voorts dient te blijven binnen de op de kaart aangegeven rooilijn. In verband met nog tot stand te brengen verkeersverbeteringen bij de Schrans, is bedoelde rooilijn op vrij grote afstand van de bebouwing aan de Schrans geprojecteerd; het ligt voor de hand, dat in de tussenliggende strook alle bebouwing dient te worden vermeden. De afstand van 20 m tussen de rooilijn en de Potmarge beoogt het laten voortbestaan van een groene strook langs dit water. Tenslotte stellen wij U nog voor een wijziging in de be staande bebouwingsvoorschriften aan te brengen, welke, naar wij menen, na het vorenstaande voor zichzelf spreekt. Het plan, strekkende tot de bovenomschreven herziening, heeft van 24 December 1949 af ter inzage voor een ieder ter secretarie der gemeente gelegen. Van deze neder legging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voorge schreven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mede deling, dat belanghebbenden gedurende een termijn van vier weken bezwaren bij de Gemeenteraad konden indienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. "Wij"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 330