Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO. 16. Wij geven Uw Raad in overweging over te gaan tot herzie ning van bovenbedoeld uitbreidingsplan en van de daarbij behorende bebouwingsvoorschriften overeenkomstig het hierbii gaande afgedrukte ontwerp-besluitmet bijbehorende tekening. Leeuwarden, 26 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAR DER MEULENBurgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ONTWERP'.1 Verzonden 28 Januari 1950. -ipgg tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad S'Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 16. ONTWERP- DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders; Gelet op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT: I. het uitbreidingsplan in onderdelen van de Gemeente Leeu- warderadeel, vastgesteld bij besluit van de Raad dier gemeente van 30 Januari 1941 en goedgekeurd bij besluit van de Commis saris der provincie Friesland van 25 Februari 1942, no.19, te herzien met betrekking tot de gronden, begrensd door de Huizu- merlaan, de Potmargede bebouwde kom en de in het vigerende onderdelenplan ten Oosten van de R.K.Kerk geprojecteerde weg, een en ander gelijk is aangegeven op de bij dit besluit beho rende tekening; II. vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING, houdende wijziging van de "Bebouwingsvoorschrif ten Leeuwarderadeel"vastge steld bij besluit van de Raad dier gemeente van 30 Januari 1941, zoals deze is gewij zigd bij de besluiten van de Raad der Gemeente Leeuwarden van 22 September 1948, no. 4081, en 28 September 1949, no. 7756. Enig artikel. Na artikel 8 van bovengenoemde verordening wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende als volgt: "Artikel 8a. Op terreinen, welke blijkens het plan van uitbreiding be sterad zijn tot tuinbouw, mogen uitsluitend gebouwen worden op gericht, verband houdende met deze bestemming, zoals kassen e.d. Deze gebouwen moeten worden opgericht binnen de op de teke ning aangegeven rooilijn, welke nergens mag worden overschre den." Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 331