■i cp tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad S ifeuwarden, 1950. ?°1 "l BIJLAGE NO. 17. Aan de Gemeenteraad. Be pachters van de percelen bouw- en weiland aan de ~-r~ ingertrekweg en aan de Boerhaave straat, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, onderscheidenlijk Sectie D nos.255 en 284 en Sectie F nos. 4980 en 239, hebben verzocht deze per celen wederom in pacht te mogen ontvangen. Be Grondkamer voor Friesland heeft toestemming verleend voor een verpachting voor de tijd van één jaar. Be pachtsommen kunnen worden gesteld op dezelfde bedragen als voor 1949 hebben gegolden, zijnde f. 506,60 voor het per ceel bouwland, f. 285,- voor het weiland aan de Harlingertrek weg en f. 360,- voor de weilanden aan de Boerhaavestraat. De pachters gaan met deze pachtsommen accoord. Wij geven Uw Vergadering mitsdien in overweging te beslui ten: I. te verpachten voor de tijd van een jaar, ingegaan 1 Octo ber 1949 en eindigende alzo 30 September 1950, aan AUKE EFDÉ, wonende Breedstraat no. 59, alhier, de percelen weiland, aan en nabij de Boerhaave straatkadastraal bekend Gemeente Leeuwar den, Sectie F nos. 4980ged. en 239, te zamen groot 2.90.60 hectare, tegen een pachtsom van f. 360,- in totaal; een en an der onder de voorwaarden van het pachtc on tract, dat op 30 Sep tember 1949 is geëindigd II. te verpachten voor de tijd van één jaar, ingaande 5 Maart 1950 en eindigende alzo 4 Maart 1951, aan: 1. ANDREAS PIETER WIELENGA, wonende Harlingertrekweg no. 67, alhier, de Oostelijke helft, groot 1.86.20 hectare, van het perceel bouwland nabij de Harlingertrekweg, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie D no. 255, tegen een pachtsom van f- 253,30 in totaal; 2. WILLEM VAN WIEREN, wonende Harlingerstraatweg no. 140, alhier, de Westelijke helft, groot 1.86.20 hectare, van het perceel bouwland nabij de Harlingertrekweg, kadastraal bekend alsvoren, Sectie D no.255, tegen een pachtsom van f. 253,30 in totaal 3. AUKE EFDÉ, voornoemd, het restant van het perceel wei land nabij de Harlingertrekweg, thans nog groot 2.09.34 hectare, tegeneen pachtsom van f. 285,- in totaal, en voorts onder de voorwaarden van het lopende pachtcontract Leeuwarden, 26 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. terzonden 28 Januari 1950. Aangezien deze terreinen in de nabije toekomst voor indus trie-doeleinden en voor woningbouw nodig zullen zijn, is het niet gewenst om deze gronden voor langer dan een jaar te ver pachten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 332