tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 18. Aan de Gemeenteraad. Hierbij bieden wij Uw Raad aan een partiële herziening van het uitbreidingsplan in onderdelen, met be bouwingsprofielen van de gemeente Leeuwarderadeel met be dekking tot grond, gelegen tussen de Aert van der Neer- s+raat, de d' Hondecoe ter straat en de Frans van Mierisstraat, --"^bijbehorende en daarmede een geheel uitmakende bebouwings voorschriften. Ter toelichting moge het volgende dienen. De bestemming der gronden in het gedeelte van de Kern Huizum, waarop de herziening betrekking heeft, is volgens iet vigerende plan van dien aard, dat zonder vrij ingrijpen de veranderingen, het bouwen van Duplexwoningen, permanente boven- en benedenwoningen, vrijstaande woningen of woning blokten van ten hoogste 2 aaneen in een zodanig aantal, dat kan worden voldaan aan de aanvragen van de laatste tijd, alsmede het bouwen van enkele gebouwen voor culturele doel einden niet mogelijk is. Daarom is het dringend gewenst het vigerende plan, dat bovendien zeer summier is opgezet en waarbij de schaal van 1 2500 een nauwkeurige detaillering onmogelijk maakt, te herzien, niet alleen voor wat betreft de bestemming voor woningbouw en voor gebouwen voor culturele doeleinden, doch ook voor wat betreft de wegen. Het invoeren van nieuwe bestemmingen betekent een wijziging van de bebouwingsvoor schriften en omdat het herziene plan op een geheel andere wijze zal worden bewerkt, ligt het voor de hand de bebouwings voorschriften volgens een overzichtelijker systeem op te zet ten, een methode, welke overigens reeds eerder werd gevolgd bij een herziening van het stadsplan in de omgeving van de Chopinstraat in het Westen van de stad. De algemene lijnvoering van het bestaande plan is behou den gebleven voor zover het de structuur van het wegenplan betreft. Slechts de vorm van het plantsoen ten Zuiden van de Lucas van Leijdenstraat is gewijzigd, omdat deze in het huidige plan niet gelukkig te noemen is. De indeling van het plan is nu als volgtj Aan de Zuidzijde van de Aert van der Neerstraat, ongeveer tegenover het plantsoen, dat in het duplex-woningenplan is geprojecteerd, nog enkele blokken duplex-woningen. Aan het einde van de Vincent van Goghstraat, tegenover het park, enkele blokken van 2 woningen aaneen, welke zullen moeten aansluiten bij de reeds aanwezige woningen. Open bebouwing is bovendien gedacht in de bouwblokken tussen de Van de Veldestraat en de straat, welke hieraan nagenoeg evenwijdig -s geprojecteerd en welke aansluit op het punt, waar de U Hondecoe ter straat van richting verandert. Aan de door te trekken Vincent van Goghstraat zijn tussen hiervoor omschreven open bebouwing en de Aert van der Heer straat bouwblokken geprojecteerd, welke een meer gesloten tórakter dragen, n„l, blokken van 6 tot 10 woningen aaneen. -en ®?gelijk, zullen deze als boven- en benedenwoningen .:f!0n ui^Sevoerd. De ruimte tussen de achtergevels dezer en ^an als gemeenschappelijke tuin van groot belang vun+V00r omwonenden, daar deze voor een gedeelte als -torspeelplaats met zandbak en vijver kan worden ingericht. "Ver-'*

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 333