Bijlage tot het verslag der handelingen van de van Leeuwarden, 1950. 18? Vervolgens is in het plan ruimte gelaten voor een twee tal schoolgebouwen, n.l. een lagere school in 2 lagen en een kleuterschool met speelzaal op de aan de achterziipe gelegen speelweide. Voorts werd nog rekening gehouden m^t eventuele vestiging van enkele winkels en met voor de buurt niet hinderlijke en bij deze buurt passende ambachts- bedrijven. Garages (boxen) zijn op enkele punten in het plan op genomen; zij zullen als éenverdiepinghoge bebouwing bii de hoofdmassa's der bebouwing moeten aansluiten. De talrijke bebouwingsprofielen geven, behalve het aantal woonlagen en de wijze van afdekking der bebouwing, tevens de indeling van het straatoppervlak weer. Hierbij is gestreefd" naar een zo groot mogelijke afwisseling, hetgeen o.m» be reikt is door variabele groenstroken, al of niet met boom beplanting en asymmetrische profielen. Tenslotte volgt hieronder een globale raming betreffende de capaciteit van het plan: 49 boven- en benedenwoningen 23 te splitsen ééngezinswoningen ééngezinswoningen winkels met bovenwoning kleine ambachtsbedrijven met bovenwoning vrijstaande woningen of blokken van 2 aaneen 98 woningen 46 30 5 5 57 Totaal 241 woningen Het plan, strekkende tot het vorenstaande, heeft, overeen komstig het bepaalde in artikel 37 der Woningwet, van 27 De cember 1949 af gedurende vier weken ter inzage voor een ieder ter secretarie der gemeente gelegen. Van deze neder- legging heeft het Hoofd van het Gemeentebestuur op de door de wet voorgeschreven wijze openbare kennisgeving gedaan, onder mededeling, dat belanghebbenden gedurende de termijn van vier weken bezwaren tegen het plan konden indienen. Bezwaarschriften zijn niet ingekomen. Wij geven IJ mitsdien in overweging te besluiten tot her ziening van bovenbedoeld uitbreidingsplan overeenkomstig de bij het hierna afgedrukte ontwerp-besluit behorende tekeningen en tot vaststelling van de bij deze herziening behorende en daarmede een geheel vormande bebouwingsvoor schriften. Leeuwarden, 27 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEUTEN, Burgemeester. t. BAKKER, Secretaris. Verzonden 28 Januari 1950. ONTWERP" tr-naee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Jan Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 18. ontwerp. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders Gelet op de bepalingen der Woningwet; BESLUIT: I. het uitbreidingsplan in onderdelen der gemeente Leeuwarderadeelvastgesteld door de Raad dier gemeente bij besluit van 30 Januari 1941 en goed gekeurd door de Commissaris der Provincie Fries land bij besluit van 25 Februari 1942, no.19, te herzien met betrekking tot gronden, gelegen tussen de Aert van der Neerstraat, de dHonaecoeterstraat en de Frans van Mierisstraat, overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekeningen; II vast te stellen de bij^de sub I bedoelde herziening behorende en daarmede één geheel vormende bebouwings voorschriften. Leeuwarden De Raad voornoemd, Voorzitter Secretaris

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 334