-laee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE NO. 19. BIJLAGE NO. 19* Aan de Gemeenteraad. Blijkens de hierbij overgelegde verklaring is Mr. B. Dorhout, eigenaar van de percelen weiland, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D,nos.ll55 en 1897, bereid deze percelen aan de gemeente in eigendom over te dragen te gen de totaalprijs van f. 54.000, Uit de mede hierbij overgelegde situatietekening blijkt, dat deze percelen een wig vormen in het gemeentelijk bezit aldaar en voor de verdere uitbreiding van de stad in de naaste toekomst niet kunnen worden gemist. De door de verkopers gevraagde prijs ad f. 54-000, neerkomende op gemiddeld f. 2,-- per m2wordt door ons aannemelijk geacht. Bij aankoop dienen deze vastigheden in het Gemeentelijk Grondbedrijf te worden gebracht. Op grond van het vorenstaande geven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten: I. tot aankoop van Mr. B. DORHOUT c.s. van de percelen, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D, no.1155, weiland, groot 1.37-50 ha. en no.1897, weiland, groot 1.32.60 ha., tegen een koopsom van f. 54.000,-- in totaal, onder bepaling, dat de op de overdracht vallende kosten komen voor rekening van de gemeente II.de onder I bedoelde percelen te brengen in het Gemeente lijk Grondbedrijf. Leeuwarden, 27 Januari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Oerzonden 28 Januari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 335