bulk "iA£?e tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad ifëuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 20. BIJLAGE HO.20. Aan de Gemeenteraad. In Uw vergadering van 24 November 1948 is besloten -et de Rijkspostspaarbank te Amsterdam ter financiering van de stichtingskosten van woningwetwoningen een 50-jarige. 3 l/4rentende annuiteitslening aan te gaan, waarvan het bedrag voorlopig is bepaald op f. 2. 071.103,24* Ingevolge de bepalingen van de leningsovereenkomst moest uiterlijk 1 November 1949 het juiste leningsbedrag worden vastgeste ld. Aangezien de stichtingskosten van de woningen op die da tum nog niet definitief konden worden bepaald, is met de Rijkspostspaarbank overeengekomen met het opmaken van de aanvullingsovereenkomst te wachten tot 1 Januari 1950. Hoe wel de juiste stichtingskosten ook thans nog niet allen be kend zijn, is de Rijkspostspaarbank niet genegen om de vast stelling van het leningsbedrag opnieuw op te schorten- Naar de thans bekende gegevens zullen de stichtingskos ten van de woningen, die uit de met de Rijkspostspaarbank gesloten geldlening zullen worden gefinancierd, rond f. 2.055.000,bedragen, en wel f. 765-000,-- voor de bouw van 71 woningen aan de M.H. Trompstraat c.a. gebouwd voor rekening van de gemeente, f. 750.000,voor de bouw van 63 woningen aan de Archipelweg voor rekening van de Vereni ging voor Volkshuisvesting en f. 540.000,-- voor de bouw van 40 woningen aan de Poppeweg voor rekening van de Arbei derswoningbouwvereniging "Beter Wonen". Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hier mede kan verenigen, stellen wij U voor te besluiten: het bedrag van de bij Raadsbesluit van 24 November 1948 met de Rijkspostspaarbank te Amsterdam gesloten geldlening te bepalen op f. 2-055.000,--, waarvan te bestemmen voor de bouw van 71 woningen aan de M.H. Trompstraat, ten behoeve van het Gemeentelijk Woningbedrijf f. 765.000,--, voor de bouw van 63 woningen aan de Archipelweg ten behoeve van de Vereniging voor Volkshuisvesting f. 750.000,-- en voor de bouw van 40 woningen aan de Poppeweg ten behoeve van de Arbeiderswoningbouwvereniging "Beter Wonen" f. 540.000, en de leningsvoorwaarden, als bedoeld in voornoemd Raads besluit, voorzover nodig aan te vullen en te wijzigen over eenkomstig de hierbij overgelegde ontwerp-aanvullingsovereen- komst. Leeuwarden, 13 Februari 1950. Burgemeester en V/ethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ■-rzonden 15 Februari 1950. ONTWERP"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 336