Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van LeeuwardenBIJLAGE NO.21? 3. Voor een mannelijke belanghebbende, geboren vóór 2 Janu ari 1927, zal de uitkering, bedoeld in dit artikel, niet minder bedragen dan f. 26,--. Bit minimum geldt niet*"1' voor een belanghebbende, die een betrekking vervult welke, naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders als nevenbetrekking is te beschouwen, tenzij hij meer da^ één nevenbetrekking bekleedt, in de gezamenlijke vervul-"' ling, waarvan hij bij voortduring een volledige dagtaak vindt. Aan de belanghebbende, die slechts over een deel van het eerste kwartaal van 1950 aanspraak heeft op volledige of gedeeltelijke wedde, wordt een evenredig deel toegekend van de uitkering, bedoeld in het eerste lid, met inacht neming van de in het tweede lid gemaakte onderscheiding, dan wel van het minimumbedrag, vermeld in het derde lid' met dien verstande, dat de uitkering,in geval van in- diensttreding na 1 Januari 1950,wordt berekend naar de maandelijkse wedde op de datum van indiensttreding. Artikel 4* 1. Door Burgemeester en Wethouders kan een voorschot op de in artikel 3 bedoelde uitkering worden verleend. 2. In geval van overlijden van de belanghebbende blijft terugvordering van het voorschot achterwege Artikel 5« 1. Op de vorenbedoelde uitkering en het voorschot daarop wordt de inhouding, bedoeld in artikel 13, lid 3, der Arbeidsovereenkomstenverordening, niet toegepast. 2. Ten aanzien van een belanghebbendedie bij de periodieke betaling van zijn bezoldiging of loon, vermeerderd met geen loonbelasting verschuldigd zou zijn, komt de loon belasting voor rekening van de gemeente. 3. De uitkering laat de tijdelijke bijslag en de tijdelijke kindertoeslag onaangetast. 4. De uitkering wordt als bezoldiging, militaire beloning en loon beschouwd voor de toepassing van de artikelen 19, 20, 21, 22 en 23 van het Algemeen Ambtenarenreglement en van de artikelen 14 en 15 van de Arbeidsovereenkomsten verordening Artikel 6. Voor de duur van het eerste kwartaal van 1950 wordt voor de toepassing van artikel 5 van de Verordening houdende rege ling van de toekenning van wachtgeld aan ambtenaren in dienst der gemeente Leeuwarden, de laatstelijk genoten wedde, voor-^ zover deze is aan te merken als wedde in de zin van artikel 2 van deze verordening, geacht met 5$ te worden verhoogd. Artikel 7. Deze verordening kan worden aangehaald als "Uitkerings verordening eerste kwartaal 1950". Leeuwarden, De Raad voornoemd, voorzitter. Secretaris. n-Hiaae tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Leeuwarden, 1950- BIJLAGE NO.22. van BIJLAGE NO. 22, Aan de Gemeenteraad. Mej. H.Kunnen, onderwijzeres aan gemeenteschool no. 24 (gewoon lager onderwijs), verzoekt haar ontslag als Onder overlegging van haar daartoe strekkend verzoek schrift stellen wij U voor te besluiten: het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag. Leeuwarden, 9 Februari 1950= Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 15 Februari 1950. zodanig te verlenen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 340