railage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden. 1950. BIJLAGE NO.23. BIJLAGE NO. 23O Aan de Gemeenteraad. Gedurende de oorlog en enige tijd daarna waren, ten behoeve van de door de bijzondere tijdsomstandigheden werkloos geworden arbeiders ,bij vele bedrijven wachtgeld regelingen van kracht, in de kosten waarvan - indien deze regelingen waren goedgekeurd door het Departement van So ciale Zaken en aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Regelen, betreffende het verlenen van subsidie in uitkeringen, verstrekt ingevolge wachtgeldregelingen, vastgesteld bij be schikking van de Minister van 30 December 1940, no. 500 W.G.R. afdeling R.A.B. was voldaan - de gemeenten een bepaald per centage subsidie verstrekten, echter alleen voor zover het de arbeiders uit de eigen gemeente betrof. De door de gemeen ten uit dezen hoofde betaalde subsidies werden geheel door het Rijk vergoed. Behalve over het jaar 1945, heeft met de gemeente Leeuwar den een volledige afrekening plaats gehad. Over 1945 is van Rijkswege een voorschot ontvangen tot het totaal bedrag der gedeclareerde subsidies. Bij de controle, die vanwege het Ministerie van Sociale Zaken is uitgeoefend op de rechtmatigheid van de door de bedrijven aan de diverse gemeenten gedeclareerde subsidies, is gebleken, dat bij de Stoomververij en Chemische Wasserij Swart en Co. te Spekholzerheidevroeger te Apeldoorn, op welke firma het bovenstaande van toepassing was, de hierboven genoemde algemene voorwaarden niet zijn nageleefd. Het Hoofd ran de afdeling Wachtgeldregelingen van het Ministerie van Sociale Zaken is dan ook van oordeel, dat tot restitutie door het Rijk van de door de gemeente Leeuwarden over de maanden September t/m December 1944 gedeclareerde subsidiebedragen, tot een totaal van f. 1000,89, niet kan worden overgegaan. Dit bedrag zal op de afrekening met de gemeente van de over 1945 ingediende declaraties in mindering worden gebracht. De firma Swart en Co. is verzocht deze som aan de gemeente Leeuwarden terug te batalen, waaraan echter niet is voldaan, ook niet na herhaalde aanmaning door de gemeente-ontvanger en dezerzijdse aanschrijving Aangezien de gemeente ten aanzien van de wachtgeldrege lingen slechts voor de uitbetaling zorg droeg, is het Minis terie van Sociale Zaken verzocht het bedoelde bedrag niet op de afrekening over 1945 in mindering te brengen. Bij brief van 16 Januari 1950, no. 5475? afdeling Sociale Verzekering '"•G.R.heeft dit Ministerie medegedeeld, dat in overleg met het Ministerie van Einanciën maatregelen zullen worden getroffen, om het door de firma Swart en Co. verschuldigde bedrag door middel van de Rijksbelastingdienst in te vorderen. Het is hiervoor noodzakelijk de vordering van de gemeente op deze firma aan de Staat (Ministerie van Sociale Zaken) over e dragen. Krachtens artikel 171 van de Gemeentewet behoort Uw Raad tot overdracht van deze vordering te besluiten. Onder"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 341