Onder mededeling, dat de Financiële Commissie hiermee kan instemmen, stellen wij U voor te besluiten: de vordering van de gemeente on de Stoomververii en Chemische Wasserij SWART CO. te Spekholzerheide eroot f. 1000,89, wegens ten onrechte door deze firma aan de meente gedeclareerd subsidie in wachtgelduitkeringen over" de maanden September t/rn December 1944, over te dragen aa - Staat der Nederlanden (Ministerie van Sociale Zaken) n Leeuwarden, 13 Februari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 15 Februari 1950. -.••iaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE NO. 24 Aan de Gemeenteraad. Op grond van het bepaalde in artikel 2 van de Veror dening op het Centraal Kasbeheer der gemeente Leeuwarden, is reeds sedert 1 September 1921 met de Coöperatieve Zuivel- bank, alhier, een overeenkomst van kracht omtrent storting en opneming van gelden in rekening-courant. Deze overeenkomst werd geacht te vallen onder de werking van het telken jare door Uw Raad genomen besluit tot het aangaan van kasgeldle ningen, terwijl van jaar tot jaar verlenging plaats vond. Bij besluit van de Burgemeester, handelende ter uitvoering van zijn ter waarneming van de taak van de gemeenteraad genomen besluit d.d. 13 November 1941, no. 224R, van 1 April 1942, werd tot wederopzegging een erkenning van crediet-verstrekking in rekening-courant afgegeven, tot een maximum bedrag van f. 500.000,--. Gebleken is, dat o.m. tengevolge van de financiering van de woningbouw, bedoeld bedrag van f. 500.000,dikwijls voor korte tijd moet worden overschreden, zodat verhoging van het rekening-crediet tot f. 1.000.000,-- wenselijk is. Krachtens artikel 170 van de Gemeentewet, zoals dit bij de wet van 31 Januari 1931 (Staatsblad no.41) is aangevuld, besluit Uw Raad tot het aangaan van rekening-courant overeenkomsten. Het is naar onze mening onjuist deze overeen komsten aan te gaan onder vigueur van het z.g. Algemeen Kas- geldleningbesluit Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hier mede kan verenigen, geven wij Uw Raad in overweging te be sluiten met de COÖPERATIEVE ZUIVELBANK, gevestigd te Leeu warden, een overeenkomst van credietverstrekking in rekening courant aan te gaan tot een bedrag van ten hoogste f.1.000.000, op de voorwaarden, zoals in de hierbij overgelegde ontwerp overeenkomst vermeld. Leeuwarden, 13 Februari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. ONTWERP" Oerzonden 15 Februari 1950. BIJLAGE NO. 24.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 342