KÜlage "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.27. BIJLAGE NO. 27. Aan de Gemeenteraad. Bij aanvaarding van ons voorstel d.d. 9 dezer (bijlage no. 22) tot het verlenen van eervol ontslag aan de onderwijzeres H. Kunnen, zal het noodzakelijk zijn, dat aan gemeenteschool no. 24 (gewoon lager onderwijs) een nieuwe leerkracht wordt aangesteld. Ha gepleegd overleg met de Inspecteur van het Lager Onder wijs en na ingewonnen bericht van het betrokken schoolhoofd bieden wij U voor deze benoeming de volgende voordracht aan: 1. Mej. J. KEUNING, onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Akkrumr 2. Mej. W.G. VAN LOON, onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Blija; 3. Mej. I.A. POSTHUMA, onderwijzeres aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs te Baard. Onder overlegging van de stukken geven wij U in over weging tot een benoeming over te gaan. Leeuwarden, 16 Februari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. erzonden 18 Februari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 345