L-J iilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van'Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 28. BIJLAGE NO. 28. Aan de Gemeenteraad. Ter voorziening in de vacature van onderwijzer aan ge meenteschool no, 24 (gewoon lager onderwijs), ontstaan door hei aan J. RIDDER verleende eervol ontslag, bieden wij U, na gepleegd overleg met de Inspecteur van het Lager Onderwijs erf na ingewonnen bericht van het hoofd der school, de navol gende voordracht aan: 'i. J.H. SANDER, onderwijzer aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs, te Jelsum; 2. J. RONNER, hoofd der openbare school voor gewoon lager onderwijs, te Nijetrijne: 3. D. POST, onderwijzer aan de openbare school voor gewoon lager onderwijs, te Kollum. Onder overlegging van de stukken geven wij U in over weging tot een benoeming over te gaan. Leeuwarden, 16 Pebruari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER PEULEN Burgemeester. T. BAKKER Secretaris. i ii er zonden 18 Pebruari 1950. i I -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 346