x-page tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 29. BIJLAGE NO. 29- Aan de Gemeenteraad. Ter voorziening in de vacature van onderwijzer aan gemeenteschool no.l (voortgezet gewoon lager onderwijs), ontstaan door het aan A. Dijkstra verleende eervol ontslag, bieden wij U, na gepleegd overleg met de Inspecteur van het Lager Onderwijs en na ingewonnen bericht van het hoofd der school, de navolgende voordracht aan: 1. J. ROMER, hoofd der openbare school voor gewoon lager onderwijs te Nijetrijne; 2. H- POISTRA, hoofd der openbare school voor gewoon lager onderwijs te Dantumawoude 3. J. POPPEMA, onderwijzer aan een openbare school voor gewoon lager onderwijs te Rotterdam. Onder overlegging van de stukken geven wij U in over weging tot een benoeming over te gaan. Leeuwarden, 16 Februari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER KEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. verzonden 18 Februari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 347