I Tillage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE ÏTO. 30. BIJLAGE NO. 30. Aan de Gemeenteraad. Blijkens de hierbij overgelegde stukken wenst Mevrouw kJL JÖBSIS-GIEBEN te Delft in erfpacht te ontvangen een 'bouwterrein, gelegen aan de Hobbemastraat, hoek Vincent van Goghstraat. Op de bijgevoegde situatietekening is het terrein ter breedte langs de Hobbemastraat gemeten van ongeveer 25 meter en met een gemiddelde diepte van 18 meter, in oranje kleur aangegeven. Tegen deze erfpachtuitgifte bestaan bij ons geen bedenkingen. De grondwaarde kan worden gesteld op f. 13per m welke prijs bij een rentevoet van 4 aanvaardbaar kan worden geacht. Blijkens de door haar afgegeven verklaring gaat belang hebbende met de haar gestelde voorwaarden accoord. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: aan Mevrouw A.M. JÖBSIS-GIEBEN te Delft tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan een bouwterrein aan de Hobbemastraat, ter breedte langs de weg gemeten van ongeveer 25 meter met een gemiddelde diepte van 18 meter, gelijk op de bijbeho rende situatietekening in oranjekleur is aangegeven, ter oppervlakte van ongeveer 437 m*, de juiste grootte nader door een landmeter van het kadaster uit te meten, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. de erfpacht scan on zal worden berekend naar een grondwaar de van f. 13- per m2 en een rentevoet van 4 per jaar; 2. de adressant stort vóór 1 Maart 1950 een bedrag van f. 284,- ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf, als waarborg voor de nakoming der voorwaarden, welk bedrag aan de gemeente vervalt, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wethouders in bijzondere ge vallen, te hunner beoordeling, niettemin tot gehele of gedeel telijke teruggave van de waarborgsom besluiten. Bij voldoe ning aan de voorwaarden wordt op aanvrage de waarborgsom teruggegeven; 3. de rooiïng voor de bebouwing zal door de dienst der Ge meentewerken worden aangegeven; 4. zolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 5. de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden binnen een door Burgemeester en Wethouders te stellen termijn; 6. voor het overige zijn op deze afstand in erfpacht van toepassing - voor zover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd - de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tussen Oostersingel en Cambuur ster pad en toebehorende aan de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden, 16 Februari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. TAN DER MEULEH Burgemeester. T. BAKKER Secretaris Oerzonden 18 Februari .1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 348