u-i-nase tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Sn Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE NO. 31. BIJLAGE EO. 31 Aan de Gemeenteraad. De pachter van de buffetten in de Prinsentuin en in het Beurs- en Waaggebouw, de firma "Concertzaal Schaaf", heeft ons verzocht om deze buffetten wederom voor 1950 op de bestaande voorwaarden te mogen pachten. In verband met de plannen tot inwendige verbouwing van het Beursgebouw, lijkt ons thans nog niet het ogenblik aan gebroken, om tot een openbare inschrijving en een eventueel meerjarige verpachting, waartoe, zoals Uw Raad bekend is, in 1949 het voornemen bestond, over te gaan. Tegen een onderhandse verpachting aan adressante voor het jaar 1950 hebben wij, gezien de hierbij overgelegde adviezen van de Commissie voor het Markt- en Havenwezen en van de Directeur van de Markt- en Havendienst, inhoudende dat van de Beurscommissiedan ook geen bezwaar. In de voorwaarden van deze verpachting zal echter thans de bepaling moeten worden opgenomen, dat bij de aanvang van de eventuele verbouwing van de Beurs en de gebouwen van de Prinsentuin de pacht van de buffetten door Burgemeester en Wethouders zal kunnen worden beëindigd of tijdelijk kan wor den gestopt, zonder dat de pachter deswege aanspraak op schadevergoeding kan maken. Met deze voorwaarde heeft de firma "Concertzaal Schaaf" zich kunnen verenigen. Wij geven U mitsdien in overweging te besluiten: tot verpachting aan de firma "Concertzaal Schaaf", al hier, voor de tijd van één jaar, gerekend vanaf 1 Januari 1950, van: a. de exploitatie van de buffetten in het Beurslokaal en het afrekenlokaal in de Waag; b. de exploitatie van de buffetten en het gebruik van het koffiehuis in de Prinsentuin, met uitzondering van de bovenverdieping van dit gebouw, voor de som van f. 2000,- in totaal, en wel onder de voor waarden van het voor 1949 gegolden hebbende pachtcontract aangevuld met de volgende bepaling: "Ingeval tijdens het pacht jaar overgegaan wordt tot een "verbouwing van het Beursgebouw en/of gebouwen van de Prin sentuin, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd, om, on- "der verlening van een evenredige vermindering van de pacht- "som, de pachtovereenkomst te beëindigen, dan wel tijdelijk "buiten werking te stellen, zonder dat pachter deswege enige "aanspraak op schadevergoeding kan doen gelden." Leeuwarden, 16 Februari 1950. Burgemeester en 'Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VALT DER ME'ULE'N, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 18 Februari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 349