M INKOMSTEN, HOOFDSTUK IX, gewone dienst. 160 161 HOOFDSTUK IX. 28.729,5 42.000,- memon 155y 7.642,! 3.160) 130,- memoi 563 UITGAVEN, HOOFDSTUK IX, gewone dienst. HOOFDSTUK IX. .7 ..V'V' I jnra-MM., <D S a D G J2P "o OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragei 157 158 159 162 162A 163 164 165 166 167 168 168 A 169 170 171 Maatschappelijke steun en voorzorg. Vergoeding gebruik barak gemeentelijke geneeskundige dienst Subsidie van de provincie in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen Bijdragen van particulieren in de kosten van verpleging van arme krankzinnigen Terugontvangst van te veel betaalde kosten van verple- j ging van arme krankzinnigen Ontvangsten ter zake van het aan de gemeente geschon- j ken legaat Ypey Verhaal van pensioens- en andere bijdragen (zie Hoofdstuk II, volgnummers 7, 8, 9 en 10) Vergoeding van instellingen in de kosten van verzekering, pensionnering, enz. (zie volgno. 13) Rechten ingevolge de wet op woonwagens en woon schepen Ontvangen ziekengelden Bijdrage van het Rijk in de door de gemeentelijke geneeskundige dienst gemaakte kosten ten behoeve van [J de distributiedienst Subsidie van het Rijk in de kosten van werkverruiming Subsidie van het Rijk in de kosten van wachtgeldrege lingen voor arbeiders in particuliere bedrijven Subsidie van het Rijk in de kosten van onderstand Tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van controle op werklozen Tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van steun verlening aan oorlogsslachtoffers Bijdragen van andere hoofdstukken van de gewone dienst en bijdragen van de kapitaaldienst Ontvangsten ter zake van aan werknemers verstrekte consumentencredieten Overige ontvangsten Transporteren 23.914.90 58.928,08 449,90 152.51 7.805,36 138, 1.471,83 908,31 152.862,32 1.769,50 26.489,57 j 3.107,28 I 7.907,80 75,- 24.930,50 39.000,— memorie 155, 11.200,82 130, memorie 850,— memorie 1.700,— 3.190,— memorie 250,— 1 54 memod 10.199,29 306.512,62 433.500,— 507.250, 1.800- 2.500,- memo® 602.617,27 |f 514.981,32 593.367- 1950 OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Maatschappelijke steun en voorzorg. Kosten van de gemeentelijke geneeskundige dienst Kosten van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken Kosten van onderhoud, schoonhouden, verlichting, verwarming en verzekering tegen brandschade van de bureaux van de gemeentelijke dienst voor sociale zaken Kosten van ziekenverpleging Kosten van overbrenging, plaatsing en verpleging van arme krankzinnigen Aandeel van de provincie in de bijdragen van parti culieren in de verplegingskosten van arme krankzinnigen Begrafeniskosten van onvermogenden i Subsidie aan de gemeentelijke instelling voor maat schappelijk hulpbetoon Lidmaatschap van het centraal archief en inlichtingen bureau in zake maatschappelijk hulpbetoon voor Neder land Contributie „Stichting Friesland voor maatschappelijk werk" Kosten van het gebouw Doelestraat 3 Onderhoud van de haven voor woonschepen en van het woonwagenkamp Kosten ter zake van verzekering, pensionnering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 250 tot en met 259) Rente van geldleningen ten laste van Hoofdstuk IX komende Aflossing van geldleningen ten laste van Hoofdstuk IX komende Bijdrage aan Hoofdstuk IX van de kapitaaldienst Bijdrage aart Hoofdstuk XV van de kapitaaldienst Uitgaven ter zake van het aan de gemeente geschonken legaat Ypey Kosten van verificatie van kas en boeken van de ge meentelijke dienst van sociale zaken en de gemeentelijke instelling voor maatschappelijk hulpbetoon Subsidie aan het Nieuwe Stads Weeshuis Subsidie aan de stichting „Gezinszorg Leeuwarden" Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 118.877,96 5.374,08 266.608,28 15.499,96 67,- 543.536,68 50,- 385,65 1.651,27 1.365,92 33.537,86 3.679,75 9.767,39 8.675,51 1.768,59 152,51 911,64 21.912,09 3.000,— 129.244,— 6.900,— 3 265.250,— 9.750,— 3 649.313,27 50- 390,— 1.590,— 1.190, 28.929,27 3.058,46 9.393,97 536,— 2.329,77 155,— 17.304,77 3.0C0, 131.682, 10.376, 3 327.250,— 10.625,— 3 669.260,30 50,- 1.178, 1.872, 1.674, 21.885,05 395,05 1.055,64 3 2.165,— 155,— 19.136, 4 000,— Transporteren 1.036.822,14 1.128.384,51 1.202.759,04

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 34