I I tr-naee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad BIJLAGE NO. 32. Aan de Gemeenteraad. Toen na de bevrijding de aan de gemeente toebehoren de manege aan de Arendstuin wederom ter beschikking van de "-eneente kwam, is bij besluit van Burgemeester en Wethouders van 29 Augustus 1946, no. 3731 ter uitoefening van de taak van de Raad, dit gebouw aan de N.V. Algemene Transport-On derneming te Utrecht in huur afgestaan, tegen een vergoe- Lng van f. 75,- per week en voorts onder de voorwaarden, vastgelegd in de ter zake gesloten overeenkomst van 9/12 De cember 1 946 In verband met de omstandigheid, dat er aanleiding be staat om aan deze van maand tot maand lopende overeenkomst enkele voorwaarden toe te voegen betreffende het normale onderhoud van het gebouw en de bescherming van het plant soen, menen wij van deze gelegenheid gebruik te moeten ma ken om de manege thans weer door de Gemeenteraad te doen verhure n Onder aantekening, dat de N.V. Algemeene Transport-Onder neming, voornoemd, zich met de nieuwe voorwaarden heeft kun nen verenigen, geven wij Uw Vergadering dan ook in overwe ging te besluiten: te verhuren aan de N.V. Algemeene Transport-Onderneming te Utrecht het gebouw van de voormalige manege, plaatselijk bekend Arendstuin no. 35, voor de tijd van een jaar, ingaan de 1 Maart 1 950 en eindigende 28 Februari 1951 met stilzwij gende verlenging daarna van maand tot maand, indien geen op zegging door een der partijen heeft plaats gehad, tegen een huursom van f. 75,- per week en onder de volgende voorwaar den: 1. vnor rekening van huurster zijn de normale onderhouds werken van het gebouw - met uitzondering van het buiten- verfwerk - omvattende: a. het herstellen van kapotte ruiten, ook die van de lichtkap b. het onderhoud van kozijnen, deuren, vloeren, de hou ten bekleding langs de wanden, de sluitingen van deuren en ramen, binnenleidingen van waterleiding en electrisch licht met toebehoren; 2. voor rekening van huurster is tevens het onderhoud van het gedeelte bestrating tegenover de manege, naast de mu ziektent, dat is aangelegd ten behoeve van de auto's der N.V. 3. in het plantsoen van de Arendstuin en op het tegelpad langs het Gymnasium zullen door huurster nimmer auto's of wagens mogen worden geplaatst; 4. de tengevolge van het gebruik der manege aan de omgeving van dit gebouw toegebrachte schade zal van gemeentewege, op kosten van huurster, worden hersteld; 5- de kosten van het gebruik van electrische stroom en van water zijn voor rekening van huurster, zomede de grond- en straatbelasting, van het gehuurde geheven wordende; 0. huurster mag her gehuurde noch geheel, noch ten dele, aan een ander in gebruik afstaan zonder schriftelijke toestem ming yan Burgemeester en Wethouders; 1. dc _zegelkosten van de ter zake op te maken overeenkomst zijn voor rekening van huurster. Leeuwarden, 16 Februari 1950. Burgemeester en 'Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER METJLEN, Burgemeester. 1r T. BAKKER, Secretaris. erzonden 18 Februari 1950. van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE U0„ 32.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 350