v-alase tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1 950. BIJLAGE1 NO33. BIJLAGE EO. 33- Aan de Gemeenteraad. Ingevolge artikel 55bislid 1, der Lager-onderwijs wet 1920 bepaalt de Gemeenteraad vóór 1 Maart van elk jaar het bedrag, dat per leerling voor de scholen, onderscheiden lijk voor gewoon-, voortgezet gewoon-en uitgebreid lager on derwijs, in dat jaar wordt beschikbaar gesteld ter bestrij ding van de kosten, bedoeld in artikel 55, onder e tot en aet°h, en p, alsmede die van instandhouding, met dien ver stande, dat deze, voor zover betreft de kosten voor het aan schaffen van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften, bedoeld in artikel 55 onder falleen in aanmerking komen, indien deze aanschaffing strekt tot vervanging van leer- en hulpmiddelen, die ten gevolge van langdurig gebruik niet meer gebruikt kunnen worden of tot aanvulling van de voor raad van schoolbehoeften in verband met de vermindering door verbruik. Met behulp van de cijfers, genoemd in de gemeentebegro ting voor 1 950, is de volgende berekening opgemaakt. G.L.O. Y.G.L.O. U.L.O. Kosten van instand houding van schoollo kalen,alsmede van ter reinen voor het onder wijs in lichamelijke oefening f. 40.234,23 f. 5-522,50 If.1 0.528, - Geringe en dagelijkse reparatiën,als bedoeld in art.1619 van het Burgerlijk Wetboek -,- -,- -- Onderhoud van schoolmeu- belen,aanschaffen en onderhouden van school boeken, leermiddelen en schoolbehoeften 37-182,68 3-959,09 12.748,35 Verlichtingverwarming en het schoonhouden van schoolgebouwen 60.215,40 1 0.074,04 11 15.519,78 Kosten van schoolbiblio theken 2.155,- lu 380,- 11 744,- Andere uitgaven ter ver zekering van de goede 6.137,504-622,25 1-351,- gang van het onderwijs Totaal f.145-924,81 f.24.557,88 f.40.891 ,13 De kosten van het openbaar gewoon lager- en voortgezet gewoon lager onderwijs moeten nog worden verminderd met be dragen, respectievelijk van f. 6.46O,- en f. 400,-, wegens opbrengst van de verkoop van werkstukken, gemaakt bij het handwerkonderwi js, en kosten van verlichting, verwarming enz voortvloeiende uit het gebruik der schoollokalen voor par ticuliere doeleinden, zodat het juiste kostenbedrag van het openbaar gewoon lager onderwijs voor 1950 zal bedragen f- 145.924,81 - f. 6.46O,- f. 139.464,81 en van het open baar voortgezet gewoon lager onderwijs f. 24.557,88 - f. 400,- f. 24.157,88. 7an de kosten van het openbaar uitgebreid lager onderwij moet nog worden afgetrokken een bedrag van f. 4-799,74, we gens opbrengst van de verkoop van werkstukken, gemaakt bij het handwerkonderwijskosten van verlichting, verwarming, "enz."

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 351