Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 33. enz., voortvloeiende uit het gebruik der schoollokalen voor particuliere doeleinden, kosten van verlichting, verwarmine- enz., komende ten laste van de Middelbare en de'lagere Avondhandelsschool, alsmede kosten van verwarming enz. ko mende ten laste van het bureau van de schoolartsen zódat het juiste kostenbedrag van het openbaar uitgebreid la^er onderwijs voor 1950 zal bedragen f. 40.891 13 - f 4 700 7z1 f36.091 ,39. Het gemiddeld aantal leerlingen der scholen voor open baar gewoon lager-, voortgezet gewoon lager- en uitgebreid lager onderwijs zal naar schatting over 1950 onderscheiden lijk 4310,475 en 960 bedragen, zodat het op de begroting voor 1950 beschikbaar gestelde bedrag beloopt: a. voor het openbaar gewoon lager onderwijs f. 139 464 81 4310 f. 32,36; b. voor het openbaar voortgezet gewoon lager onderwijs f. 24.157,88 475 f. 50,86; c. voor het openbaar uitgebreid lager onderwijs f. 36 091 960 f. 37,60. Ingevolge het bepaalde bij artikel 103zesde lid, der wet verleent de Gemeenteraad op verzoek van de schoolbestu ren en onder voldoende borgstelling, een voorschot op de in artikel 101 bedoelde vergoeding, belopende per leerling het bedrag, bedoeld in artikel 55bis en berekend over het aan tal leerlingen volgens artikel 28. Alle in de gemeente gevestigde schoolbesturen hebben dit voorschot, hetwelk hun elke drie maanden, telkens voor een vierde gedeelte, wordt uitbetaald, aangevraagd, terwijl deze aanvragen voldoen aan de wettelijke voorschriften. Op grond van het vorenstaande stellen wij U voor, het hier na opgenomen ontwerp-besluit vast te stellen. Leeuwarden, 16 Februari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEUTEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. "ONTWERP" Verzonden 18 Februari 1950. tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad ^an Leeuwarden, 1950. omwerp. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 Februari 1950 (bijlage no. 33); Gelet op het bepaalde in de artikelen 55bis en 103, 6e lid der Lager-onderwijswet 1920; Gezien de aanvragen van de hierna te noemen schoolbe sturen om een voorschot op de gemeentelijke vergoeding ex artikel 101 der Lager-onderwi jswet 1920 voor het jaar 1950; BESLUIT A het bedrag, dat per leerling van de openbare scholen in het jaar 1950 wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55, sub e tot en met h, en p, der Lager-onderwijswet 1920, alsmede die van instandhouding, te bepalen: a. voor het gewoon lager onderwijs op f. 32,36; b. voor het voortgezet gewoon lager onderwijs op f. 50,86; c. voor het uitgebreid lager onderwijs op f. 37,60; B. op de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager-onder wi jswet 1920, voor het jaar 1950 de volgende voorschotten te verlenen: I. aan het bestuur der Rooms-Katholieke Schoolvereni ging, alhier, ten behoeve van het: a. gewoon lager onderwijs 429 2/3 x f. 32,36 is f13.904,01 b. uitgebreid lager onderwijs 74 1/3 x f. 37,60 is f. 2.794,93; II. aan het bestuur van het Sint Lucia-Gesticht te Rot terdam, ten behoeve van het: a. gewoon lager onderwijs 390 x f32,36 is f.12.620,40; b. uitgebreid lager onderwijs 91 1/3 x f. 37,60 is f. 3-434,13; III. aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs, alhier, ten behoeve van het: a. gewoon lager onderwijs 1611 2/3 x f. 32,36 is f. 52.153,53; b. voortgezet gewoon lager onderwijs 63 x f. 50,86 is f. 3.204,18; c. uitgebreid lager onderwijs 426 2/3 x f. 37,60 is f. 16.042,67; IV. aan het bestuur der Nederlands Hervormde Schoolver eniging, alhier, ten behoeve van het: a. gewoon lager onderwijs 483 x f. 32,36 is f.15.629,88; b. voortgezet gewoon lager onderwijs 23 1/3 x f. 50,86 is f1 1 8673 V. aan het bestuur der Leeuwarder Schoolvereniging, al hier, ten behoeve van het: a. gewoon lager onderwijs 313 1/3 x f. 32,36 is f. 10.139,47; b. voortgezet gewoon lager onderwijs 27 1/3 x f. 50,86 is f1.390,17 VI. aan het bestuur der Vereniging tot stichting en in standhouding van Scholen met de Bijbel te Huizum, ten behoeve van het: a. gewoon lager onderwijs 603 x f. 32,36 is f.19.513,08; b. voortgezet gewoon lager onderwijs 53 2/3 x f50,86 is f. 2.729,49; «VII»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 352