vtt aan het bestuur der Schoolstichting "St. Joannes de VI S™*?" te Huizumten behoeve van het gewoon lager nnderSiis 324 ?/3 x f. 32,36 is f. 10.495,43; onderwijs w j vereniging tot bevordering van VI11'christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Wirdum, ten behoeve van het gewoon^lager onderwijs 122 1/3 x f* 5?'ï6-3i^mÏVatholiek'Kerkbestuur te Wijtgaard, ten IX' ÏÏÊoSS «TgeSooflager onderwijs 57 1/3 x f.32,36 is f1.855,31 Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. 2,-Hiaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE NO. 34 BIJIAGE NO. 34- Aan de Gemeenteraad. Bij schrijven d.d. 30 Januari j.l. verzoekt mevrouw G. Twijnstra-Knijpstra, wonende alhier, Gijsbert Japicx- straat 61, overeenkomstig artikel 13 der Lager-onderwijswet 1920, een tegemoetkoming in de vervoerskosten, verbonden aan het bezoeken door haar kind Gorrit van de Protestants - Christelijke School voor Buitengewoon Lager Onderwijs te Sneek. Naar aanleiding van dit verzoekschrift delen wij U het volgende mede Ingevolge het bepaalde in artikel 13, juncto artikel 70 der Lager-onderwijswet 1920, wordt aan ouders, voogden of verzorgers van leerlingen ener school voor buitengewoon lager onderwijs desverlangd uit de gemeentekas een tegemoet koming verleend in de aan het schoolbezoek verbonden ver voerskosten. Dc voorwaarden betreffende de afstand van vier kilometer en het aanwezig zijn van een gelijksoortige on derwijsinrichting binnen die afstand zijn bij het buitenge woon lager onderwijs niet van toepassing. De school kan in een andere gemeente zijn gelegen. De tegemoetkoming wordt volgens de wet slechts verleend, indien en voor zover de financiële toestand der ouders daartoe aanleiding geeft; zo nodig worden de vervoerskosten ten volle vergoed. De reiskosten van Leeuwarden naar Sneek vice versa bedra gen f. 18,70 per maand, zijnde het door de Nederlandse Tram weg Maatschappij vastgestelde tarief. Van de in het adres bedoelde verhoging van dit tarief was, blijkens informatie, bij de Directie van vorenvermelde Maatschappij nog niets bekend. Volgens het door de Directeur van de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken uitgebrachte rapport d.d. 11 Pebruari 1950, Va/Zw. Doss. 9807, hetwelk bij de raadsstukken voor U ter inzage is gelegd, zijn dc gezans- -n financiële omstandigheden van adressante van dien aard, dat, naar het ons voorkomt, mede gelet op de ter zake geraadpleegde jurisprudentie en op de door U in soortgelijke gevallen genomen beslissingen, in de gegeven omstandigheden de vervoerskosten ten volle die nen te worden vergoed. Gerekend naar 11 schoolmaanden belo pen de kosten per jaar 11 x f. 18,70 is f. 205,70. Wanneer binnenkort de plannen tot oprichting van een Protestants - Christelijke School voor Buitengewoon Lager Onderwijs hier ter stede verwezenlijkt zijn, zal deze vergoeding verval len, omdat dan uiteraard deze school bezocht zal kunnen wor den. Op grond van het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten: overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, juncto arti kel 70, der Lager-onderwij^/vet 1920, gedurende het school- oezoek en tot wederopzegging, gerekend met ingang van 31 Ja nuari 1950, aan mevrouw G. Twijnstra-KnijpstraGijsbert Japicxstraat 61, alhier, de vervoerskosten, verbonden aan net bezoeken door haar kind Gorrit van de Protestants-Chris telijke School voor Buitengewoon Lager Onderwijs te Sneek, volledig te vergoeden. Leeuwarden, 16 Pebruari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester, T. BAKKER, Secretaris, Verzonden 18 Pebruari 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 353