u'ilaKe tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE WO. 35. bijlage wo. 35- Aan de Gemeenteraad. Op 1 Januari 1950 is in werking getreden het Besluit van 28 December 1949 tot rangschikking onder het buitengewoon lager onderwijs van de scholen voor doofstomme, slechthorende, blinde en slechtziende en lichamelijk gebrekkige kinderen; van de scholen voor kinderen, lijdende aan tuberculose, voor ziekelijke kinderen, voor kinderen, lijdende aan toevallen; van de scholen voor zwakzinnige kinderen; van de scholen voor zwakzinnige kinderen, verbonden aan gestichten, bedoeld in artikel 7 der wet van 27 April 1884; van de scholen voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen, voor regerings- en voogdij pupillen, verpleegd in voor hen bestemde gestichten; van de scholen, verbonden aan paedologische instituten; van de scho len voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden, andere dan de overige in dit besluit bedoelde kinderen en voor schipperskinderen en tot uitvoering van de artikelen 70, 71 126 en 128 van de Lager-onderwijswet 1920 (Besluit buitengewoon lager onderwijs 1949 Ingevolge artikel 32, le lid, van vorenbedoelde algemene maatregel van bestuur moet in gemeenten, waar een of meer soorten van openbare scholen, als hiervoren bedoeld, bestaan, de Gemeenteraad voor 1 Maart van elk jaar het bedrag bepalen, dat per leerling van elke soort dier scholen in het jaar, waarvoor de begroting geldt, wordt beschikbaar gesteld ter bestrijding van de kosten, bedoeld in artikel 55 der Lager- onderwijswet 1920 onder e tot en met h en p, alsmede die van instandhouding. In deze gemeente is een openbare school voor zwakzin nige kinderen alsmede een openbare school voor schipperskin deren gevestigd, zodat de bedragen zullen moeten worden be paald, die voor deze scholen per leerling voor 1950 beschik baar worden gesteld. Met behulp van de cijfers, genoemd in de gemeentebegro ting voor 1950, is de volgende berekening opgemaakt. School voor zwakzinnige kinderen. School voor schippers- j kinderen. Kosten van instandhouding van hot schoolgebouw, alsmede die van het terrein voor het onderwijs in lichamelijke oefening Geringe en dagelijkse reparatiën, als bedoeld in art. 1619 van het Burgerlijk Wetboek Onderhoud van schoolmeubelen,aan schaffen en onderhouden van schoolboeken, leermiddelen en schoolbehoeften Verlichting, verwarming en schoonmaak van schoollokalen Kosten van schoolbibliotheken andere uitgaven ter verzekering van de goede gang van het on derwijs 3454,— 2200,87 5775,53 271,75 1143,39 635,37 1436,64 27,50 123,25 Totaal f. 11702,15 f. 3366,15 - Het -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 354