Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeend- van Le e uwar d en19 5 0. B ONTWERP. DE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 16 Februari 1950 (bijlage no.36); Gezien de ingekomen aanvragen van de no te noemen schoolbesturen om een voorschot op de vergoeding, bedoeld in artikel lOlbis der Lager-onderwijswet 1920, voor het jaar 1950; Gelet op het bepaalde in artikel lOlbiseerste, tweede en vijfde lid, der Lager-onderwijswet 1920; BES LUIT: voor het jaar 1950: I. het getal wekelijkse lesuren, gedurende hetwelk aan de openbare scholen vakonderwijs zal worden gegeven, vast te stellen op 6 7/8 en 3 319/372, respectievelijk voor het voortgezet gewoon- en het uitgebreid lager onderwijs; II. op de vergoeding, bedoeld in artikel lOlbis, derde lid, der Lager-onderwijswet 1920, de volgende voorschotten te verlenen: 1. aan het bestuur der Rooms-Katholieke Schoolvereniging, alhier, ten behoeve van het uitgebreid lager onderwijs, f. 2100,--; 2. aan het bestuur van het St. Luc ia-Gestichtte Rotterdam, ten behoeve van het uitgebreid lager onderwijs, f. 1250,-- 3. aan het bestuur der Vereniging voor Christelijk School onderwijs, alhier, ten behoeve van het uitgebreid lager onderwijs, f. 4750,--; 4. aan het bestuur der Nederlands Hervormde Schoolvereniging, alhier, ten behoeve van het voortgezet gewoon lager onder wijs, f200, 5. aan het bestuur der Leeuwarder Schoolvereniging, alhier, ten behoeve van het voortgezet gewoon lager onderwijs, f. 600,--; 6. aan het bestuur der Vereniging tot stichting en instand houding van Scholen met de Bijbel, te Huizum, ten behoeve van het voortgezet gewoon lager onderwijs, f. 100,--' Leeuwarden, De Raad voornoemd, Voorzitter. Secretaris. Aan de Gemeenteraad. Van de eigenares van het perceel Raadhuisplein no. 34 ontvingen wij een verklaring, dat zij genegen is, de grond van de stoep voor en terzijde van het perceel Raadhuisplein n0. 34 kosteloos aan de gemeente in eigendom over te dragen. Als voorwaarde is gesteld, dat onder de voor rekening van de gemeente aan de gevels, in verband met trottoiraanleg, te verrichten werkzaamheden mede is begrepen de wijziging van de zijgevel aan het Herenwaltje, ten behoeve van de verlich ting van de aldaar aanwezige kelder. De hieraan verbonden kosten worden door de Directeur der Gemeentewerken begroot op f. 175,-. In verband met de ge wenste verbetering van de Toestand ter plaatse zijn wij van mening, dat deze voorwaarde kan worden aanvaard. Wij geven Uw Vergadering mitsdien in overweging te beslui ten: van mevrouw A. van der Steen, weduwe van Pr. F.E'. Posthuma wonende te s-Gravenhagekosteloos in eigendom over te nemen de grond van de stoepen, gelegen voor en ter zijde van het perceel Raadhuisplein no. 34, deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, sectie C, no. 1807, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende materiaal desverlangd het eigendom van de verkoopster en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door haar aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer ten gevolge van de trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevels van bovenvermeld gebouw nodig zijn, waaron der begrepen het wijzigen van de zijgevel aan het Heren waltje, ten behoeve van de verlichting van de aldaar aan wezige kelder, geschieden deze door en voor rekening van de gemeente, en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemeester en Wethouders nodig geachte, voorwaarden. Leeuwarden, 16 Februari 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Arzonden 18 Februari 1 950. BIJLAGE NO. 37

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 357