It "lage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Sn Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.38. BIJLAGE NO. 38- Aan de Gemeenteraad. Van de eigenaar van het perceel Monnikemuurstraat "0.105 ontvingen wij de verklaring, dat hij genegen is de grond van de voor dit perceel gelegen stoep kosteloos aan de remeente in eigendom over te dragen. Aangezien het "bezit van deze strook grond voor de gemeente van belang is te achten, geven wij Uwe Vergadering in over weging te besluiten: kosteloos in eigendom over te nemen van J.H. JACOBS, wonende te Terneuzen, de grond van de voor het perceel Monni kemuurstraat no.105 gelegen stoep, deel uitmakende van het perceel kadastraal "bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie A, no. 276, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende materiaal desverlangd het eigendom van de verkoper en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hem aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 3. wanneer ten gevolge van de trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevel van "bovenvermeld gebouw nodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente, en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burge meester en V/ethouders nodig geachte, voorwaarden. Leeuwarden, 2 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. M.D. DE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 8 Maart 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 358