.,1 ge tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Sn Leeuwarden, 1950. BIJLAGE N0.39. BIJLAGE NO. 39. Aan de Gemeenteraad. Op 5 Maart 1950 is geëindigd de met, thans wijlen, Th. van der Meer aangegane pachtovereenkomst in zake het weiland nabij de Harlingertrekwegkadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie D, no.255« De weduwe van de pachter heeft ons thans verzocht dit perceel weiland voor één jaar te mogen pachten. Tegen deze verpachting voor korte termijn hebben wij geen bezwaar. De tot nu toe gegolden hebbende pachtprijs van f. 435achten wij voor het komende jaar voldoende. Door de Grondkamer voor^friesland is toestemming verleend voor de verpachting voor één jaar. Wij geven Uwe Vergadering derhalve in overweging te besluiten: aan A. SIJBRAHDIJ, weduwe van TH. VAN DER MEER, alhier, voor de tijd van een jaar~J ingaande 5 Maart 1950, te ver pachten het perceel weiland nabij de Harlingertrekweg, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie D, no. 248, groot 3.93.50 ha. voor de som van f. 435,-- totaal en voorts op de voorwaarden van het op 5 Maart 1950 geëxpireerde pachtcontract. Lee warden, 6 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEIJLENBurgemeester. M.D. BE JONG, 1.-Secretaris Verzonden 8 Maart 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 359