ïli viiase tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE NO.40. BIJLAGE NO.40. Aan de Gemeenteraad. In verband met het bouwrijp maken van de opgespoten terreinen ten Oosten van de Poppeweg is het nodig dit terrein van een riolennet te voorzien ten behoeve van de toekomstige bestratingen, bebouwing en ontwatering van deze gronden. Teneinde nu het voor 1950 aan de gemeente toegewezen bouw volume te realiseren en gelet op het plan van de woningbouwver eniging "Beter Wonen" tot het stichten van een aantal woningen ter°plaatse, is het noodzakelijk, dat reeds spoedig een ge deelte van het riolennet wordt aangelegd en dat wordt over gegaan tot de aanleg van de bestrating van een weg evenwij dig lopende aan de Poppeweg, zoals op bijgevoegde situatie tekening is aangegeven. De kosten van uitvoering van deze werken zijn, blijkens de door de Dienst der Gemeentewerken opgemaakte begroting, met inbegrip van de algemene kosten geraamd op: a. aanleg rioleringf. 127.000,-- b. aanleg weg89.000,-- Totaal f. 216.000,-- Voorts dient een stratencomplex te worden aangelegd in de omgeving van de Vincent van Goghstraat, teneinde aan de al daar bestaande vraag naar bouwterrein te kunnen voldoen. Het ontworpen plan omvat het verlengen van de Vincent van Goghstraat, het afwerken van de d'Hondecoeterstraat, het ver lengen van de tussen deze straten gelegen gedeelten van de Van der Veldestraat, Hobbemastraat en Hondiusstraathet doortrekken van de Aert van der Neerstraat, de Hercules Segher- straat en de Lucas van Leydenstraatalsmede het aanleggen van aansluitende straatgedeelten. Zoals uit de overgelegde situatie-tekening blijkt, wordt door dit stratenplan de stadsuitbreiding in die omgeving af gerond De kosten van aanleg bedragen, blijkens de door de Dienst der Gemeentewerken opgemaakte begroting, met inbegrip van de algemene kosten, f. 369.000,--. De kosten van deze werken, welke in totaal dus f.585.000,-- bedragen, kunnen worden bijgeschreven op de boekwaarde van de,aan eerstgenoemde straat en in het laatstverme 1de stra tencomplex gelegen, bij het Gemeentelijk Grondbedrijf inge brachte gronden. Het verdient naar onze mening aanbeveling, dat de straten worden aangelegd, voordat met de bouw van de woningen wordt begonnen. Hierdoor wordt vertraging in de woningbouw en in de straataanleg voorkomen, wat mede van gunstige invloed zal zijn op de aannemingssommen. De Financiële Commissie alsmede de Commissie voor Openbare lVerken kunnen zich met dit voorstel verenigen. In verband met het vorenstaande geven wij U in overweging te besluiten over te gaan: I a. tot aanleg van een gedeelte van het riolennet in de opgespoten terreinen aan de Poppeweg b. tot het aanleggen van de bestrating van een weg even wijdig lopende aan de Poppeweg c. tot het aanleggen van een stratencomplex in de omge ving van de Vincent van Goghstraat, een en ander overeenkomstig de hierbij overgelegde teke ningen. "II"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 360