Leeuwarden, 10 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 11 Maart 1950. v-iase tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Sn Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.41. BIJLAGE NO. 41» Aan de Gemeenteraad. De Ea. Gebr. Dikkerboom en Sijbrandij, aannemers van grond- en baggerwerken, heeft ons te kennen gegeven, dat zij haar te Heerenveen gevestigde bedrijf naar deze gemeente wenst over te brengen en daartoe gaarne, inclusief de bestaande woonschepenhaven, de beschikking zou willen hebben over het terrein, gelegen ten Zuiden van de aan de lijnje aan te leggen jachthaven, op de bij de stukken over gelegde situatie-tekening no. 5467 roodomlijnd en groot ongeveer 4 ha. Het ligt dan in de bedoeling van de firma cm naast of in aansluiting op de bestaande woonschepenhaven nog een havenkom te graven en de bestaande kom te vergroten. Be uitkomende grond zal zeer wel voor ophoging van de aan de gemeente toebehorende terreinen in de omgeving kunnen worden gebruikt. Tegen deze uitgifte van grond bestaan bij ons geen be zwaren. Naast de betaling van de koopsom, welke wij zouden willen stellen op f. 1,50 per m2zal de firma evenwel voor haar rekening nog verschillende werken moeten uitvoeren, nodig voor de aansluiting op en de afscheiding van de naast gelegen gronden. Deze werken zijn aangegeven in de hier onder volledig afgedrukte voorwaarden, waarnaar wij, mede voor wat betreft een aan de firma te verhuren strook grond, kortheidshalve mogen verwijzen. Met de genoemde prijs en de gestelde voorwaarden heeft de firma zich kunnen verenigen. Bij verkoop van de hierboven bedoelde grond zal elders een nieuwe woonschepenhaven annex standplaats voor woon wagens dienen te worden ingericht. Hiertegen bestaat, naar het ons voorkomt, geen bezwaar, waar gelegenheden als deze niet meer passen in de bestemming van dit stadsdeel en zij, nu deze stadswijk reeds hoe langer hoe meer in exploitatie komt (uitbreiding bebouwing Achter de Hoven, sportvelden, jachthavenplan) bezwaarlijk nog lange tijd ter plaatse kunnen worden gehandhaafd. In bewerking is reeds een andere voorziening voor de thans hier liggende woonschepen en ge- stationneerde woonwagens. Zeer binnenkort hopen wij de voor stellen ter zake aan Uw Raad ter beslissing voor te leggen. Op grond van het bovenstaande en onder aantekening, dat de Financiële Commissie en de Commissie voor Openbare Werken zich met dit voorstel kunnen verenigen, geven wij Uw Raad dan ook in overweging te besluiten: I. aan de firma Gebr. Dikkerboom en Sijbrandij te Heeren veen in koop af te staan een terrein met haven, gelegen aan en nabij de Greunsweg ter oppervlakte van ongeveer 4 ha, deel uitmakende van de kadastrale percelen gemeente Leeuwarden, Sectie G, nos. 12005, 12006, 3663, 5763, 11965, --522 en 13834, op de tekening, gemerkt no. 3467, met rode contourlijn aangegeven en zulks onder de volgende bepalingen: de prijs bedraagt f. 1,50 per m2 4. door en voor rekening van de koopster wordt een nieuwe weg naar het terrein der Gemeentereiniging aldaar aange legd met een rijbreedte van 6 meter en de nodige zijber men en afwateringsslootwelke weg moet aansluiten aan het ccstaande voorplein van genoemd terrein, als op de teke ning, gemerkt no. 3477, in gele kleur is aangegeven; ^errein voor de ingang van het terrein der Gemeente- reiniging moet volgens de tekening worden herstraat, ter-" II. tot wijziging van de begroting voor het Gemeentelijk Grondbedrijf, dienst 1950, overeenkomstig het bij de stukken overgelegde ontwerp.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 361