Bijlage tot het verslag der handelingen van de semeen+PvQ^ van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.41! terwijl het ingangshek en de pilasters van dit hek door in koopster en op haar kosten Zuidwaarts moeten worden ver plaatst of zo nodig door nieuwe moeten worden vervangen" geheel ten genoegen en volgens aanwijzingen en voorschrif ten van de Direoteur der Gemeentewerken; 3. tussen de bestaande en de nieuw aan te leggen weg, vanaf de sloot ten Oosten van het terrein van de Gemeentereini ging tot aan de sloot, ten Zuiden van het aan de koopster te verkopen terrein, en vanaf laatstgenoemde sloot tot aan de Tijnje, moet door koopster een hekwerk worden ge plaatst en onderhouden, bestaande uit betonpalen met gaas, ter hoogte van 1.80 m' waarboven minstens drie draden prikkeldraad, lopend over ijzeren beugels, op ge noemde palen bevestigd; alles zoals op tekening no. 3467 is aangegeven. Als scheiding van het verkochte terrein en de aan te leggen sportvelden en jachthaven zal langs de West- en Noordzijde van het terrein door en voor reke ning van de koopster een sloot worden gegraven van voldoende breedte en diepte, geheel ten genoegen en vol gens aanwijzingen en voorschriften van de Directeur der Gemeentewerken; 4. voor de afwatering van de weg moeten door en voor reke ning van de koopster de nodige straatkolken worden ge plaatst, die op de nieuw te graven sloot moeten worden aangesloten door middel van grèsbuizen 15 cm, terwijl tevens een betonriool 25 cm moet worden gelegd voor de verbinding van de sloot ten Noorden van het terrein van de Gemeentereiniging met de nieuw te graven sloot, op welke leiding tevens nog een tweetal kolken moeten worden aangesloten als boven is omschreven; 5. het aarden lichaam van de aan te leggen weg zal onder de rijweg moeten bestaan uit zand, voor het overige gedeelte uit goede grond. De bestaande sloot moetvoorzover deze in het aarden lichaam is gelegen, behoorlijk worden schoongemaakt en met zand worden aangevuld. Het aan te brengen zand voldoende in te wateren, de aanvullingen met grond behoorlijk aan te stampen. Het wegdek zal be staan uit straatklinkers ter weerszijden opgesloten door betonbanden van nader te bepalen zwaarten, een en ander volgens nadere aanwijzingen van de dienst der Gemeente werken. De uit te voeren werken dienen door en voor rekening van de koopster te geschieden ten genoegen en volgens nadere aanwijzing van de dienst der Gemeentewerken; de levering, het vervoer, het verwerken en alle benodigde materialen voor de uitvoering van deze werken zijn voor haar reke ning en dienen eveneens ten genoegen van genoemde dienst te zijn; 6. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten, zomede die van de levering van een notarieel afschrift ten behoeve van het gemeente-archief en de kosten van opmeting door een landmeter van het kadaster, zijn voor rekening van de koopster; II. aan de voornoemde firma, tegen een jaarlijkse vergoe ding van f. 2,50 in huur af te staan de, op tekening no.54c/ in paars aangegeven, tussen het door haar in koop te ver" krijgen terrein en de Noordelijke grens van het terrein der Reiniging, gelegen grond tot aan het hart van de sloot langs die grens, welke huur zal eindigen, wanneer door of namens de gemeente Leeuwarden daarop een weg zal worden aangelegd of om andere redenen ontbinding der huur nodig wordt ge acht. "Het" •-Page tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad yan Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.41- s iet onderhoud van de volle breedte van de bovengenoemde sioot is voor rekening van de huurster. Leeuwarden, 10 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. "erzondsn 11 Maart 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 362