BIJLAGE NO-42. Aan de Gemeenteraad. Ten einde te geraken tot een verbetering van de toe stand bij de overweg in de Schrans hebben wij met de familie j. Meijer, aan wie de beide pakhuisjes, gelegen op de hoek Overijsselsestraatweg-Hollanderdijkin eigendom toebehoren, onderhandelingen gevoerd. Deze onderhandelingen hebben er tenslotte toe geleid, dat overeenstemming werd verkregen om- RECTIFICATIE in bijlage no.42 In bovengenoemde bijlage komt de onder II voorgestelde begrotingswijziging te vervallen, aangezien het in deze bijlage bedoelde bedrag van f. 2800,-- ten laste van de gewone dienst 1950 (onderhoud straten enz.) kan worden ge bracht. jcosren woraen aigeoromen. jje aioraajis oeen ^ax uoux u« gemeente voor so,r r deze daarvo or geschikt is, mogen worden gebruikt voor het maken van de onderbouw van het onder 4 bedoelde grondmuur!je en het onder 6 bedoelde bergplaatsje. Voor zover het afbraakmateriaal niet weder wordt gebruikt, zal dit door de gemeente worden weggevoerd. 2. De gemeente verkrijgt na afbraak van de sub 1 bedoelde pakhuis jes kosteloos de daarbij vrijkomende grond, deel uitmakende van de percelen, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G, nos. 5342 en 5343, op bijbehorende situatietekening rood omlijnd en groot ongeveer 60 m2. "De" qiil^e "t0"13 he"t verslaS der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.42. j^^4- Vi -t- r\ rJ q farm' 1 1 O Md 1 ior T4 Y\ Hp prpmppntP Xfa D

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 363