I' üüiage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.42. BIJLA.GE NO.42. Aan de Gemeenteraadc Ten einde te geraken tot een verbetering van de toe stand bij de overweg in de Schrans hebben wij met de familie j. Meijer, aan wie de beide pakhuisjes, gelegen op de hoek Overijsselsestraatweg-Hollanderdijk, in eigendom toebehoren, onderhandelingen gevoerd. Deze onderhandelingen hebben er tenslotte toe geleid, dat overeenstemming werd verkregen om trent de overdracht door de familie Meijer aan de gemeente van het os.; bij de stukken overgelegde situatietekening rood- omlijnd gedeelte grond, dat na het afbreken van de pakhuis jes zal vrij komen. Door deze door de gemeente over te nemen grond te bestemmen voor de openbare dienst en wel voor aan leg van rijweg en trottoir, zal niet alleen op dit zeer mar kante en drukke stadspunt een belangrijke verke er s verbetering tot stand kunnen worden gebracht, doch tevens de welstand, welke thans door de aanwezigheid van de pakhuis jes en ver koopplaatsen sterk ontsierd wordt, in hoge mate worden be vorderd. De voorwaarden, waaronder de familie Meijer bereid is aan deze verbetering door grond overdracht mede te werken, vindt Uw Raad hieronder volledig afgedrukt. De kosten, aan de uitvoering van het werk en de voldoe ning aan de door de familie Meijer gestelde voorwaarden, worden door de Directeur blijkens de overgelegde begroting geraamd op f.2800,--. Naar onze mening v/orden deze uitgaven door de beoogde stads verbetering zeker gemotiveerd. Weliswaar lost deze verbete ring het overwegprobleem ter plaatse, dat uiteraard onze aandacht blijft behouden, niet op, doch wij zijn van oor deel, dat in de gegeven omstandigheden alle middelen, welke kunnen bijdragen tot een betere, snellere en veiliger verwer king van het intensieve verkeer op dit punt, dienen te wor den aangegrepen. Onder aantekening, dat de Financiële Oommissie en de Com missie voor Openbare Werken zich met dit voorstel kunnen ver enigen, geven wij Uw Raad dan ook in overweging: I. te besluiten van J.A. MEIJER c.a. alhier, in eigendom over te nemen een strook grond, deel uitmakende van de kadastrale percelen gemeente Leeuwarden, Sectie G, nos. 5342 en 5343, gelegen aan de Overijsselsestraatweg, hoek Hollan- derdijk, ter oppervlakte van ongeveer 60 m2op de hierbij behorende situatietekening in rode omlijning aangegeven, zulks onder de navolgende voorwaarden: 1. De beide pakhuizen, plaatselijk gequoteerd Overijsselse straatweg nos. 6 en 8, zullen door de gemeente op haar kosten worden afgebroken. De afbraaksteen zal door de gemeente, ~o ore over deze danrvo or geschikt is, mogen worden gebruikt voor het maken van de onderbouw van het onder 4 bedoelde grondmuur!je en het onder 6 bedoelde bergplaatsje. Voor zover het afbraakmateriaal niet weder wordt gebruikt, zal dit door de gemeente worden weggevoerd. 2. De gemeente verkrijgt na afbraak van de sub 1 bedoelde pakhuisjes kosteloos de daarbij vrijkomende grond, deel uitmakende van de percelen, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G, nos. 5342 en 5343 op bijbehorende situatietekening rood omlijnd en groot ongeveer 60 m2. "De"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 364