Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeentere van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.42! De op de tekening blauw gekleurde grond, alsmede het onder 4 bedoelde grondmuur!jeblijft eigendom van de familie Me i 3er 3» De gemeente znl 3.3x1 de doour Yi33ic oveirg6noiQ6n girond de be stemming van openbare weg verlenen en daartoe een door haar te bepalen gedeelte van deze grond, aansluitend aan de op de situatietekening blauw gekleurde grond, inrichten als betegeld trottoir. Behoudens voor het openbaar verkeer de uitvoering van openbare werken, het plaatsen van licht-' masten, verkeerstekens e.d.zal de gemeente deze grond niet mogen gebruiken of aan derden in huur of gebruik moeien afstaan op een wijze, waardoor de belangen van de familie Meijer en haar rechtverkrijgenden zullen worden geschaad. 4. De gemeente zal ter afscheiding van de door haar overgeno men grond op de op de situatietekening in blauw aangegeven grond en de daarbij aangeduide plaats een grondmuur!je maken op een fundament van afbraaksteen met een aanleg- diepte van 0,50 m' beneden de grondslag en met een aanleg- breedte van 2 stenen. Boven de grond wordt het muurtje ge maakt van nieuwe steen ter dikte van 1 steen en hoog 0,40 m' boven het toekomstige trottoir. Het zal worden voorzien van een halfsteens rollaag. 5. Het terrein tussen het sub 4 bedoelde muurtje en het hoofd gebouw zal worden aangevuld en betegeld met trottoirtegels van beton. Voor afwatering zal een kolkje met deksel van beton worden geplaatst, het kolkje zal met betonbuizen, wijd 0,10 m', worden aangesloten op de riolering. 6. De gemeente zal het bestaande bergplaatsje op het achtererf van het pand van de familie Meijer afbreken en aldaar, over eenkomstig de hierbij behorende situatietekening, een nieuwe bergplaats bouwen, binnenwerks groot 5 bij 1,65 m' en hoog gemiddeld 2,20 m'. De wanden van deze bergplaats zullen wor den gemaakt van hout, dik 2,2 cm, tegen een regelwerk, zwaar 5 bij 12 cm, rustende op een grondmuur!jein de grond ge maakt van afbraaksteen en 0,40 m' boven de grond van nieuwe steen. Het platte dak zal worden gemaakt van hout, dik 2,2 cm, op balkjes, zwaar 5 bij 12 cm, en worden afgedekt met zink no.12, terwijl een zinken afvoerpijpje zal worden aangebracht en aangesloten op de riolering. In de lange wand van de bergplaats zal op een in overleg met de familie Meijer vast te stellen plaats een draaibare opgeklampte deur worden aangebracht, groot 2,05 bij 0,80 m'voorzien van een slot, benevens een valraam, groot 0,50 bij 0,70 m' voorzien van glas. De bergplaats zal aan de buitenzijde netjes worden geverfd. 7. De door de afbraak vrijkomende zijmuur van het hoofdgebouw zal door de gemeente op haar kosten worden hersteld. Dit herstellen zal bestaan uit het dichten van de gaten in de muur, het uitbreken van het raamkozijn!je en het dichtmetse- len van de daardoor ontstane opening, het afbikken en op nieuw bepleisteren van de muur, voor zover dit nodig blijkt, en het verven van de gehele zijmuur met muurverf. 8. De familie Meijer en haar rechtverkrijgenden zullen van de gemeente toestemming verkrijgen om op de op de situatieteke ning in blauw aangegeven grond een standplaats voor een of twee stalletjes in te richten, dan wel om deze grond voor dat doel te verhuren. 9. De familie Meijer verbindt zich alle ter plaatse aanwezige reclametekens te verwijderen. Zij en haar rechtverkrijgenden zullen er voor zorg dragen, dat geen andere reclames zullen worden aangebracht dan: "a" - aan het hoofdgebouw: reclametekens, uitsluitend be trekking hebbende op het bedrijf, het beroep, de handel, de nering of de onderneming, dat (die) daarin wordt uitgeoefend, en/of b op het hoofdgebouw: een ree lame verlichting, welke niet betrekking behoeft te hebben op het bedrijf, beroep, enz., dat in het hoofdgebouw wordt uitgeoefend. Deze reclametekens en reclame verlichting zullen moeten vol doen aan de ter zake door het gemeentebestuur te stel len gebruikelijke eisen. 10.Alle schade, welke het gevolg is van de afbraak, is voor rekening van de gemeente. 11.Bij uitvoering van deze overeenkomst zal door de gemeente 'de ondervolgende volgorde van werkzaamheden worden in acht genomen: a. het afbreken van het bestaande bergplaatsje en het maken van een nieuwe bergplaats; b. het afbreken van de beide pakhuisjes en het herstellen van de door de afbraak vrijkomende zijmuur van het hoofdgebouw c. het maken van het grondmuur!je en het betegelen van de tussen dit muurtje en het hoofdgebouw gelegen grond, alsmede het aanbrengen van de afwatering ter plaatse; d. het in orde brengen en betegelen van de door de gemeente over te nemen grond e. het herstellen van eventuele afbraakschade aan het pand van de familie Meijer. 12.De op de overdracht van de grond aan de gemeente vallende kosten komen voor rekening van de gemeente. II.vast te stellen de bij de stukken overgelegde wijziging varfïïe begroting Leeuwarden, 10 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 11 Maart 1950. ■■loo-P tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad $aTgeuwarden, 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 365