U; e -tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad S'Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO-43. BIJLA&E NO.43- Aan de Gemeenteraad. Van de onderhandse geldlening, oorspronkelijk groot f 437.500,--, rentende 3"g/£, in 1945 gesloten met de Vereeni- ~ing van Levensverzekering en Lijfrente "De Groot-Noordholland- sche van 1845", gevestigd te Amsterdam, zal op 30 Maart 1950, het restant, dat na de gewone aflossing f. 375.000,-- bedraagt, -eheel moeten worden afgelost. Genoemde geldgeefster bleek niet bereid te voldoen aan ons verzoek om tot laatstgenoemd bedrag een nieuwe lening met een lager rente type aan te gaan. wij zijn er echter in geslaagd een aanbieding te ontvangen tot het aangaan van een geldlening, groot f. 375. 000,--, :arikoers, rentende 3$, met een looptijd van 10 jaar. De af lossing zal in één bedrag dienen te geschieden aan het eind •/an de looptijd. Vervroegde algehele of gedeeltelijke aflos sing is niet toegestaan gedurende de eerste 5 jaar, daarna alleen tegen een vergoeding van 1 en een opzeggingstermijn van 3 maanden. De opname kan op 30 Maart plaats vinden. Gelet op de huidige stand van de kapitaalmarkt en op de door het Rijk vastgestelde rente-voorschriften, komt ons de genoemde aanbieding aannemelijk voor.' De opbrengst van deze lening zouden wij geheel willen be stemmen voor kapitaalverstr-ekking aan het Gemeentelijk Grond bedrijf. Hierdoor zal echter voor het bedrag ad f. 98.100,--, dat in de restant-schuld ad f. 375.000,-- op 30 Maart a.s. is begrepen voor kosten van inrichting van het luchtvaart terrein, andere dekking moeten worden gezocht. Wij stellen ons voor, dit bedrag van f. 98.100,-- voorlopig door middel van kasgeld te financieren, in afwachting van de binnen af zienbare tijd van het Rijk te ontvangen vergoeding wegens vordering van de aan de gemeente toebehorende gronden van het vliegveld Leeuwarden. Onder mededelingdat de Financiële Commissie zich met het vorenstaande kan verenigen, geven wij U in overweging te be sluiten met ingang van 30 Maart 1950 aan te gaan een onderhandse geldlening, groot f. 375.000,--, tegen een rente van 3%, parikoers, met de geldgeefster en overeenkomstig de voorwaar den als in de overgelegde ontwerp-overeenkomst vermeld. Leeuwarden, 10 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. srzonden 11 Maart 1950. 11 ONTWERP"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 366