ONTWERP. OVEREENKOMST VAN GELD LENING. Tussen de Gemeente Leeuwarden, als geldneemster krachtens artikel 78 der Gemeentewet, in deze vertegenwoor digd door de Heer Burge- meester van voormelde Gemeente als zodanig handelende ter uitvoering van het Besluit van de Raad der Gemeente van !9 no. goedgekeurd door Gedeputeerde Staten der Provinoie friesland d.d. 19 no> (van welk besluit met de daarop vermelde goedkeuring'van' Gedeputeerde Staten een gewaarmerkt afschrift aan de na te noemen Spaarbank is overgelegd) in deze overeenkomst verder genoemd de Gemeente, te ener zijde, en de Spaarbank te Delft, Oude Delft 48, als geldgeefsterten deze volgens hare Statuten vertegenwoordigd door welke functie thans bekleed wordt door de Heer in deze overeenkomst verder genoemd de Spaarbank, te anderer zijde is aangegaan een overeenkomst van geldlening ten bedrage van f. 375.000,-- (BRIE HONDERD VIJF EN ZEVENTIG DUIZEND GULDEN) welke som tegen afzonderlijke kwitantie van de Ontvanger der Gemeente na ondertekening dezer door de Spaarbank zal worden uitbetaald op 30 Maart 1950, tegen een koers van 100$, alzo tot een netto-bedrag van f. 375.000,-- (DRIE HONDERD VIJE EN ZEVENTIG DUIZEND GULDEN). Deze geldlening is verder onderworpen aan de navolgende voorwaarden: le. De Gemeente verbindt zich om over het onrfgeloste nominaa] bedrag een rente te betalen berekend naar 3per jaar, vervallende in halfjaarlijkse termijnen, telken jare op 30 Kaart en 30 September, voor het eerst op 30 September 1950, over het alsdan verschenen tijdvak van de dag van uitbetaling van de hoofdsom tot 30 September 1950, alsmedeom het bedrag der lening terug te betalen a pari in één termijn op 30 Maart I960. 2e. Vervroegde aflossing zal vóór 30 Kaart 1955 niet mogen plaats hebben. Op of na 30 Maart 1955 is de Gemeente te allen tijde bevoegd tot gehele of gedeeltelijke vervroeg de aflossing over te gaan, mits drie maanden tevoren schriftelijk aan de Spaarbank is kennis gegeven. Deze aflossingen kunnen slechts geschieden in ronde sommen van f. 100,-- (EEN HONDERD GULDEN). 3e. Indien de Gemeente van haar bevoegdheid sub 2e gebruik maakt zal zij aan de Spaarbank een boete verschuldigd zijn van 12% over het vervroegd afgeloste bedrag. 4e. Alle betalingen zullen zonder kosten voor de Spaarbank worden gedaan te hare kantore te Delft, op kwitantie van de of daar waar het Bestuur dit zal bepalen, terwijl geen kwijting zal kunnen worden gevorderd voor en aleer de verschuldigde bedragen in het bezit van de Spaarbank zijn. 5e. Indien enige termijn van rente en/of aflossing niet op tijd en plaats als bovenomschreven mocht zijn betaald, dan vermeerdert het niet betaalde bedrag met een boete voor elke dag verzuim, berekend naar 6% 's-jaars (360 dagen) en wordt al het verschuldigde terstond en ineens opvorderbaar. De Gemeente zal ingebreke zijn door het enkel verloop van de bepaalde termijn zonder ingebrekestelling. ti pp tl niilage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO.43* De Spaarbank blijft daarentegen geheel vrij, indien enige voor rente en/of aflossing verschuldigde som niet op de daarvoor bepaalde tijd mocht worden betaald, onverwijld alle zodanige maatregelen te nemen tot behoud van hare rechten of tot verhaal van hare vorderingen als de wet te harer beschikking stelt en haar nuttig en nodig zullen voorkomen. 6e. De Spaarbank bedingt en de Gemeente stemt toe, dat de onderwerpelijke lening tot het onafgeloste nominaal be drag te allen tijde inwisselbaar zal zijn tegen obliga ties aan toonder tot nader alsdan door de Spaarbank vast to stellen bedragen, voorzien van coupons voor de nog niet verschenen rente termijnen. De kosten op deze omwis seling vallende komen ten laste van de Spaarbank. De Gemeente is in dat geval bevoegd de eventueel geheven couponbelasting van de opbrengst dier obligaties bij de uitbetaling dier coupons aan de daarop rechthebbende af te houden. 7e. Op verzoek van de Spaarbank zal de Gemeente verplicht zijn haar schriftelijk mede te delen, welk bedrag ter zake dezer geldlening op een bepaald aangewezen datum ver schuldigd is. 8e. Alle kosten van sluiten en tenuitvoerlegging dezer over eenkomst nu en later, zoals zegelkosten der acte en even tueel door het Rijk te heffen evenredig zegelrecht op de onderhandse lening; alsmede alle belastingen waarmede de rentebetalingen van deze lening getroffen worden, zijn voor rekening van de Gemeente, behoudens het geval als hiorvoren onder 6e bedoeld. Aldus getekend in duplo te Leeuwarden, de 1950. Delft De Burgemeester der Gemeente Leeuwarden, Gezien: Gemeente-ontvanger

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 367