lil -•ilage "tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Jan Leeuwarden, 1950. BIJLAGE 110.45. BIJLAGE NO.45- Aan de Gemeenteraad. De eigenaren van het perceel, kadastraal "bekend remeente Leeuwarden, Sectie D, no. 2939, welk perceel een oppervlakte heeft van 2.40.95 ha., zijn blijkens de bij de"stukken overgelegde verklaring bereid dit perceel aan de gemeente over te dragen tegen de prijs van f. 1,87- por m2. Zoals U uit de eveneens bij de stukken overgelegde situatietekening zal blijken, is het bezit van bovengemeld perceel voor de gemeente van belang in verband met de voort schrijdende stadsuitbreiding in die omgeving (industrie), terwijl aankoop door de gemeente, mede als afronding van het gemeentebezit ter plaatse, zeer gewenst is (dc overige ge meente-eigendommen zijn op de situatietekening in rood aan gegeven) a De prijs van f. 1,87 per m2 wordt door ons aanvaardbaar geacht, terwijl door het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken in het Ambtsgebied Leeuwarden tegen dit bedrag geen bezwaar zal worden gemaakt. I. tot aankoop van de heer F.N. WA-SSENAAR, Pelikaanstraat 25, alhier, c.s., van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D, no. 2939, groot 2.40.95 ha., tegen een koopsom, berekend naar f. 1,87^ per m2onder voorwaarde, dat de juiste grootte van het perceel wordt vastgesteld na opmeting door een landmeter van het kadaster en verder onder bepaling, dat de op de overdracht vallende kosten komen voor rekening van de gemeente; II.het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D, no. 2939, in het Gemeentelijk Grondbedrijf op te nemen. Leeuwarden, 9 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEIJLEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 11 Maart 1950. Wij geven U derhalve in overweging te besluitens

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 369