Ill Bijlag0 tot het verslag der handelin^pn van Leeuwarden, 1950. gemeenteraad BIJLAGE EO.46. BIJLAGE NO. 4 6. Aan de Gemeenteraad. Tijdens de afwezigheid wegens ziekte van de heer j.q. Groothoff, tijdelijk leraar aan de Lagere Avondhandels school, heeft de heer B. Goedemoedonderwijzer aan gemeente school no.2, een gedeelte van het onderwijs in het Nederlands aan deze school, waargenomen. In verhand hiermede en onder overlegging van de betrekke lijke stukken geven wij u in overweging te besluiten; voor het tijdvak van 6 Februari tot en met 5 Maart 1950 te benoemen tot tijdelijk leraar in het Nederlands aan de Lagere Avondhandelsschool de heer B. GOEDEMOEDonderwijzer aan ge meenteschool no.2, alhier. Leeuwarden, 9 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 11 Maart 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 370