m -imp tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad Hl Leeuwarden, 1950. BIJIAGB HO. 49. BIJLAGE NO. 49- Aan de Gemeenteraad. Zoals Uw Raad hekend is, is de gemeente in de gelegen heid gesteld over te gaan tot de bouw van 200 arbeiderswonin gen uit het z.g. vrije contingent bouwvolume. Blijkens de °er inzage gelegde tekeningen zullen deze woningen op de be- „ane grond bevatten eén grote woonkamer, keuken en hal, terwijl op de verdieping 3 slaapkamers met in totaal 6 slaap plaatsen zijn geprojecteerd. De bouwkosten worden geraamd op f. 7-630,- per woning, zodat inclusief f. 7.000,- voor kosten van toezicht in totaal een bedrag van f. 1.533.000,-- voor deze bouw beschikbaar dient te worden gesteld. De grondkosten, inclusief de kosten van straataanlegzullen naar raming f. 2.150,- per woning bedra gen. Bij schrijven van 6 Maart 1950, no. 2038/87-22.2, heeft de Hoofdingenieur-Directeur van de Wederopbouw en Volkshuis vesting bericht, dat het Ministerie van Wederopbouw en Volks huisvesting met het plan tot de bouw van genoemde woningen kan instemmen en dat de door het Rijk te betalen jaarlijkse exploitatiebijdrage is vastgesteld op f. 130,- per woning. Deze Rijksbijdrage is gebaseerd cp de Beschikking verminderde bijdragen Woningwet bouw 1950 d.d. 15 Februari 1950, Centrale Directie van de We der opbouw en de Volkshuisvesting, no. 19 5 5 9/ bijdr. (Een afschrift van deze beschikking is bij de stukken ter inzage gelegd). Bij een huurprijs van f. 6,55 per week (d.i. f. 5?-? verhoogd met 30 wordt alsdan een sluitende exploitatie ^erkregen, De exploitatielasten zijn alsvolgt te specifice ren: grondrente 3/ van f. 320.000,- annuïteit bouwkosten 4,07 v. f.1.526.000 assurantie 0,2 °/oo onderhoud 200 x f. 51?- alg. onkosten 200 x f. 9?- belastingen 200 x f. 38,- huurderving 200 x f. 6,50 f. 10.400,- 62.108,- 305?- 10.200,- 1.800,- 7.600,- 1.300,- f. 93-713?- Zoals uit deze specificatie blijkt, kan ter verkrijging van de bovengenoemde Rijksbijdrage in de exploitatie slechts een grondwaarde van f. 1.600,- per woning worden opgenomen. Hieruit vloeit voort, dat ten laste van de algemene dienst van de gemeente de rente en aflossing zal moeten worden ge bracht van een kapitaalsinvest ring van f. 550,- per woning, in totaal dus f. 110.000,-. Deze jaarlijkse last bedraagt alsdan rond f. 5.000,-. Evenals bij de z.g. woningwetwoningen zal de gemeente een reserve moeten vormen ter dekking van tekorten op de exploitatie der woningen, welke zich in enig jaar mochten voordoen, en van onvoorziene kapitaalsuitgavenJaarlijks zal in deze reserve moeten worden gestort een bedrag, gelijk aan 7 f0 van de, op het tijdstip der storting geldende, jaar- huur van de woningen. Van de hier bedoelde woningen zijn 114 woningen gepro jecteerd op de aan de gemeente toebehorende terreinen, ge legen ten Oosten van de spoorlijn leeuwarden-Stiens en ten - Zuiden-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 373