Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeentp^^ van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NCb 49, Zuiden van het SchapedijkjeDe kosten van het voornameliik ten behoeve van deze 114 woningen ontworpen stratenplan worden door de Directeur van Gemeentewerken geraamd op f. 376.000,-. De kosten van ophoging worden geraamd op f. 34.000,-. De boekwaarde van de grond, waarop de woningen zullen worden gesticht, bedraagt rond f. 31.000,-. 86 Woningen zijn geprojecteerd op de gemeentelijke ter reinen ten Zuiden van de Prinses Julianalaan. De kosten van" stratenaanleg voornamelijk ten behoeve van deze woningen worden geraamd op f. 294.000,-, de kosten van ophoging op f. 30.000,-. De boekwaarde van de grond, waarop deze 86 woni-i gen zullen worden gesticht, bedraagt f. 4.000,-. Wij zijn van oordeel, dat, mede gelet op de hiervoor vermelde financiële gegevens, het wenselijk is ter verrui ming van de plaatselijke woningmarkt tot de bouw van de genoemde 200 woningen over te gaan. De financiële Commissie en de Commissie van Openbare Werken hebben zich met de voorgenomen bouw en straataan- leg kunnen verenigen. Wij stellen U derhalve voor te besluiten: I. over te gaan tot de bouw van 200 woningen, op de plaats en de wijze, als hiervoor is omschreven en overeenkom stig de bij de stukken overgelegde tekeningen en andere stukken; II.over te gaan tot de aanleg van de straten, voornamelijk ten behoeve van de onder I bedoelde bouw, overeenkomstig de bij de stukken overgelegde tekeningen; III.tot wijziging van de begroting van het Gemeentelijk Woning bedrijf en van het Gemeentelijk Grondbedrijf, Leeuwarden, 10 Ifeart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER MEUEEN Burgemeester. TBAKKER Secretaris. Verzonden 11 Maart 1950. -inee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE NO. 50. BIJLAGE NO. 50. Aan de Gemeenteraad, In verband met haar benoeming ,:;an de Jan Lighthart- school te Gouda verzoekt Mej. G. Dankert, onderwijzeres aan gemeenteschool no. 21 (gewoon lager onderwijs), eervol ont slag uit laatstgenoemde betrekking. Onder overlegging van haar daartoe strekkend verzoek schrift stellen wij U voor te besluiten: het gevraagde ontslag eervol te verlenen met ingang van een door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag. Leeuwarden, 9 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DER lEULEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 11 Maart 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 374