De kosten van de gemeentelijke schippersschool, besrecpn in de ramingen van diverse posten van hoofdstuk VIII moeten mitsdien worden overgebracht naar hoofdstuk VIII l s Krachtens het hiervoor genoemde besluit buitengewoon w onderwijs 1949 hebben de bijzondere scholen voor b.l.o than recht op een exploitatievergoeding uit de gemeentekas u a s De vaststelling van deze bijdrage geschiedt overéenkomsti- de regeling, die voor scholen voor gewoon lager onderwijs geldt, terwijl de kosten, bedoeld in artikel 55 der L.O wet 1920, eveneens de basis vormen voor de toe te kennen vergoe ding. Indien in een gemeente geen gelijksoortige openbare school bestaat, wordt het bedrag der exploitatievergoeding bepaald op een bedrag, dat voldoende moet worden geacht voor de redelijke behoeften van een in normale omstandigheden ver kerende school. Voor de vaststelling van de vergoeding aan de bijzondere schippersschool kunnen de kosten van de open bare schippersschool als norm dienen, terwijl de toe te kennen vergoeding aan de Vereniging Leeuwarder Parkherstel lingsoord, nu de gemeente geen gelijksoortige school exploi teert, moet worden bepaald op een zodanig bedrag, dat de redelijke behoeften der school hieruit kunnen worden gevonden. Bereids is in Uw vergadering van 22 Februari j.l. het kostenbedrag per leerling van het openbaar lager onderwijs voor elk soort van onderwijs bepaald op voor het gewoon lager f. 32,36 voor het voortgezet gewoon lager 50,86 voor het uitgebreid lager 37,60 voor het buitengewoon lager: schippersschool 61,20 Leeuwarder Parkherstellingsoord 61,--. Voorgesteld wordt met inachtneming van deze normen de exploitatievergoeding aan de bijzondere scholen in de begro ting te ramen. Met ingang van 1 September 1949 telt de H.b.S.-A. 10 klassen, terwijl bij de raming van de betreffende begrotings post van 9 klassen is uitgegaan. Vorming van een extra-klasse vergt een uitgaaf van rond f. 7.500,-. Haar verwachting zal het aantal klassen per 1 Sep tember 1950 weer op 9 terugvallen. Deze extra klasse over het cursusjaar 1949/1950 betekent voor de dienst 1950 derhalve een last van 2/3 x f. 7.500,- f. 5.000,-. Voorgesteld wordt ten behoeve van het gymnasium een extra ere diet van f. 400,- beschikbaar te stellen voor noodzakelijke vernieuwing en uitbreiding van de schoolbibliotheek. Het in de primitieve begroting geraamde subsidie in de kosten van de eerste 3 klassen van de H.B.S.-A., de Meisjes H.B.S. en van het gymnasium is ten onrechte op f. 1.350,- per klasse geraamd. Dit moet zijn f. 1.125,-. Resumerende zullen de uit een en ander voortvloeiende kosten bedragen: personeelslasten f. 43.470,- huisvestingskosten b.l. 0.-scholen 11 7.508,- leermiddelen b.l. 0.-scholen 11 453,- extra crediet v.g.1.0.-scholen 11 1.350,- extra crediet gymnasium ti 400,- exploitatievergoeding bijz. scholen 11 8.859,- f. 62.040,- verlaagd subsidie m.o. enh.o.lu 11 2.470,- f. 64.510,- "Af" s2P tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE 110. 51. f. 64.510,- Afj. verlaging huisvestingskosten gewoon lager, voortgezet lager en kleuter-onderwijs f. 7.508,- titel Va L.O.-wet 1920 24.705,- huisvestingskosten bijz. scholen 500,- bijdragen buitengemeenten kosten gymnasium d. 97<-- f. 34.985,- f. 29.525,- Garantie sportweek Leeuwarden 1950. (volgnr. 545A).f. 5.000,- Door het "Comité Sportweek Leeuwarden 1950", samenge steld uit het Bestuur van de Gemeentelijke Commissie voor de lichamelijke Opvoeding, alhier en het "Sportcentrum Leeuwarden" is het plan ontworpen, om in de week van 3 tot en met 10 Juni a.s. (Zondag 4 Juni niet) te Leeuwarden een sportweek te or ganiseren, waarbij getracht zal worden de prominente sport- vertegenwoordigers uit het gehele land in Leeuwarden te laten uitkomen. Behalve het feit, dat de Gemeentelijke Commissie voor lichamelijke Opvoeding 30 jaar zal bestaan, is aanleiding tot het houden van deze sportweek de wens, om door een derge lijke sportmanifestatie uiting te geven aan hetgeen het Gemeentebestuur ten aanzien van de sportontwikkeling heeft gedaan en om Leeuwarden door dit massaal sportgebeuren in het middelpunt van de publieke belangstelling te plaatsen. De Middenstand heeft haar medewerking toegezegd en de heren Dr. Be een, Br. Wassenbergh en Drs. Mensonides hebben zich bereid verklaard om de organisatie van een te houden sporttentoonstelling voor hun rekening te nemen. De sportweek heeft ten doel de burgerij te tonen, wat er op het gebied van de lichamelijke opvoeding en de sport tot stand kan worden gebrachtwelke belangrijke plaats de sport en de lichamelijke opvoeding bij de jeugd innemen en hoeveel gezonde ontspanning door de sport wordt geboden. Bij het opstellen van het plan is uitgegaan van de gedachte, dat de uitgaven door de inkomsten moeten worden gedekt en uit het bij het verzoek gevoegde overzicht, dat aan de hand van voor elke tak van sport sober opgezette begrotingen is opgemaakt, moge blijken, dat inderdaad een sluitende exploitatie is verkregen. Bij deze raming is echter gerekend op behoorlijk goed weer en wanneer door slechte weersomstandigheden een of meer sportevenementen, die zeker bij goed weer een batig saldo zullen opleveren, niet kunnen doorgaan of weinig publiek trekken, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat een nadelig saldo zal ontstaan. Het Comité kan deze finan ciële risico's niet dragen, weshalve een beroep op de gemeente wordt gedaan zich garant te willen stellen voor een eventueel tekort tot een maximum van f. 5.000,-. De bestemming van een eventueel batig saldo stelt het Comité zich voor in overleg met ons College te regelen. Wij zijn van oordeel, dat het verzoek voor inwilliging vatbaar is. Door deel te nemen tot een bedrag van ten hoog de f. 5.000,-, zij uitgesproken, dat de Gemeente bij het «oen slagen van deze voor Leeuwarden bflangrijke sportge beurtenis, ook in financieel opzicht, de helpende hand wil bieden. "Dekking" V qrhoolgeld openb. en bijz. b.l.o. 300,-

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 377