Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeen-^»* van_le!uwarden,_1950:BIJLAGE 6. Dekking uitgaven gewone dienst. Het totaal van de onder de punten 1 t/m 5 genoemde uit gaven bedraagt f. 223.775,-, waarin begrepen een bedrag v~n f. 122.100,- voor hogere personeelslasten der bedrijven Haar verwachting kunnen de hogere personeelslasten van het Electriciteitbedrijf en van de Gasfabriek door deze be drijven uit de exploitatie worden gevonden, zonder dat dit" een verlaagde winstuitkering aan de gemeente ten gevolge z-^1 hebben. De bedrijfsresultaten van het Electriciteitbedrijf" over 1949 wettigen ongetwijfeld deze verwachting, terwijl de verhoogde personeelslasten van de Gasfabriek door dit be- drijf kunnen worden opgevangen, aangezien bij de samenstel ling van de primitieve begroting rekening is gehouden met een gasprijsverlaging van 1 ct. per m3terwijl deze verla^ine nu cent per m3 is vastgesteld. De verhoogde lasten van Gemeentewerken zullen uit de ge raamde onderhoudsposten moeten worden gevonden, terwijl boven dien een belangrijk deel hiervan ten laste van de kapitaal- dienst kan worden gebracht, aangezien de in 1950 uit'te voeren kapitaalswerken de primitieve raming belangrijk zullen over-" schrijden. In verband met de opheffing van de vlees distributiehetgeen naar de bedrijfsresultaten uitwijzen, een belangrijke verho- ging van de opbrengst van rechten ten gevolge heeft, kunnen de hogere personeelslasten van het Openbaar Slachthuis uit eigen" middelen worden gevonden. De hogere lasten van het Woningbedrijf en van het Reinigings- bedrijf, in totaal f. 32.000,-, zullen de ten laste van de ge meente komende tekorten van deze bedrijven doen toenemen. Yan het hiervoor vermelde bedrag van f. 223.775,- zal der halve ten laste van de algemene dienst moeten worden gedekt f. 223.775,- - f. 90.100,- Lichtbedrijven, Gemeentewerken en Slachthuis) f. 133.675,-, welk bedrag kan worden gevonden uit de post voor onvoorziene uitgaven ad f. 181.000,-. Om redenen van administratieve aard wordt er van afgezien de bedrijfsbegrotingen thans reeds te wijzigen. 7- Kapitaalswerken. a. stratenplan Vincent van Goghstraat c.a. b. stratenplan ten Oosten van de Poppeweg; c. stratenplan "woningbouw Martens" in het Zuiden van de stad d. alsvoren in het Westen van de stad; ewoningb ouw complex-Martens f. afschrijving op kapitaalswerken. a en b Zie bijlage no. 40. De kosten van het onder a genoemde stratenplan worden geraamd op f. 369.000,- Die van het onder b bedoelde plan op 216.000,- Totaal f585» 000,- De kosten van deze straataanleg kunnen op de boekwaarde van de bij het Grondbedrijf ingebrachte gronden worden bijge- boekt, te financieren uit geldlening. c en d Ziebijlage no. 49. De kosten van de onder c genoemde straataanleg te stellen op kosten bouwrijp maken gronden boekwaarde gronden f. 441.000,- "De" zijn f. 376.000,- 34.000,- 31.000,- r-nae-e tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad feeuwarden, 1950. BIJIAGE NO. 51. Transport f. 441*000,- Tie kosten van het onder d genoemde plan op: straataanleg f- 294.000,- irosten bouwrijp maken gronden 30.000,- boekwaarde gronden 4.000,- 328.000,- f. 769.000,- Wegens onrendabele kosten moet hiervan ten laste van de algemene dienst worden genomen 110.000,- f. 659.000,- De boekwaarde van de bij het Grondbedrijf ingebrachte gronden bedraagt 35-000,-, zodat een kapitaal van f. 624.000,- in het Grondbedrijf moet worden geïnvesteerd. e, Zie bijlage no.49- De woningen zullen bij het Woningbedrijf in beheer en ad ministratie komen. De stichtingskosten ad f. 1.533.000,- zullen uit lening worden gefinancierd, af te schrijven in 50 jaar. f. De onder c en d vermelde onrendabele kosten van straat aanleg ad"f. ITO.000,- zullen in 40 jaar ten laste van de gewone dienst worden afgeschreven. Voor 1950 wordt geraamd 2-^1 van f. 110.000,- f. 2.750,- In Uw vergadering van 1 februari j.l. is be sloten voor het verbeteren van de wa'lmuur aan de Dokkumertrekweg een crediet van f. 424.000,- uit te trekken. Aangezien de oplevering van dit werk niet voor het eind van 1950 zal plaats hebben, is voor 1950 geen rekening ge houden met afschrijving. Gedeputeerde Staten staan echter blijkens hun brief van 20 Februari 1950 op het stand punt, dat de eerste termijn van afschrijving op een kapitaals object behoort te komen ten laste van de begroting van het jaar, waarin tot het doen der uitgaaf is besloten. Ter zake moet mitsdien in 1950 worden afgeschreven van f. 424.000,- 10.600,- f. 13.350,- In totaal zullen de uit bovenomschreven kapitaals objecten voortvloeiende kapitaalsinvesteringen onder af trok van de geraamde bijdragen van de gewone dienst be dragen: voor de algemene dienst f. 110.000,- - f. 13.350,- =f. 96.650,- voor het Grondbedrijf 1-209*000,- vocr het Woningbedrijf 1*533*000,- Totaal f 2838. 650, - Onder mededeling, dat de Financiële Commissie zich hiermede kan verenigen, stellen wij U voor de gemeentebegro ting voor het dienstjaar 1950 te wijzigen overeenkomstig het overgelegde ontwerp. Leeuwarden, 9 Maant 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. YAN DER MEULEN, Burgemeester, "o?'enden 11 Maart 1950. T.BAKKER, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 378