nm Mr! J laee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 52 BIJLAGE NO. 52. Aan de Gemeenteraad. Op 30 April 1950 eindigt de kurirtijd van 10 jaren, --edurende welke het Noordelijk gedeelte van de Oude Lekkumer- aijk indertijd is verhuurd aan thans wijlen S.J. Mellema. Be zoon J. Mellema, die het bedrijf van zijn vader heeft voortgezet onder de Firma S.J. Mellema, heeft ons thans ver zocht bedoeld terrein te mogen kopen, dan wel, indien tegen verkoop bezwaar zou bestaan, wederom voor 10 jaren in huur te ontvangen. Zowel tegen verkoop als tegen een verhuring voor de tijd van 10 jaren bestaat onzes inziens overwegend beswaar, zulks in verband met de in voorbereiding zijnde herziening van het uitbreidingsplan ter plaatse, waarbij het onderhavige terrein zal worden bestemd voor straat met plantsoenstrook. Tegen een ingebruikgeving van jaar tot jaar, waarbij de gemeente zich het recht voorbehoudt om het gebruik te allen tijde op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, bestaat evenwel geen bezwaar. De huur kan naar onze mening op f. 100,-- blijven bepaald. Het bedoelde terrein is op de hierbij behorende situatie tekening in rode kleur aangeduid. Belanghebbende heeft mondeling te kennen gegeven, dat hij zich met het vorenstaande kan verenigen. tij geven Uw Vergadering mitsdien in overweging te besluiten: aan de Firma 5JMELLEMAalhier, in huur af te staan voor de tijd van een jaar, ingaande 1 Mei 1950 en eindigende alzo 30 April 1951, met stilzwijgende verlenging van jaar tot^jaar, indien niet door één der partijen de huur is opgezegd vóór de eerste Februari van het lopende huurjaar het Noordelijk gedeelte van de Oude Lekkum er dijkdeel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie F, no. 2350, zoals op de bijbehorende situatietekening in rode kleur is aan gegeven, ter grootte van ongeveer 1015 centiare, met inbegrip van de halve sloten ter weerszijden, en gelegen naast en ten Oosten van het perceel, kadastraal bekend als voren, Sectie F, no. 2363, voor de huursom van f. 100,-- per jaar en voorts onder de volgende voorwaarden: -• de gemeente behoudt zich het recht voor de huur tussentijds op te zeggen, mot inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie maanden -• de huurster heeft het recht op het gehuurde tijdelijk op stallen te plaatsen; bij het eindigen van de huurovereenkomst moeten de opstal len door de huurster van het terrein worden verwijderd en moet, indien Burgemeester en 'Wethouders zulks verlangen, de sloot, welke tussen het terrein van huurster en het ge buurde heeft gelegen, op kosten van huurster in de oude ~oestand worden teruggebracht, of moet op haar kosten op de scheiding tussen beide terreinen een afrastering worden geplaatst, ten genoegen van Burgemeester en Wethouders;

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 379