Bijlage tot het verslag der handelingen van Leeuwarden, 1950. van de gemeenteraad BIJLAGE NO. 52. 4. voor het recht tot het berijden van de Oude Lekkumerdiik is door huurster aan de gemeente een vergoeding verschul digd van f. 25,-- por jaar; 5. zegelkosten van de ter zake van deze verhuring op te maken akte zijn voor rekening van huurster. Leeuwarden, 23 Maart 1950- Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A «A.M. VAN LEI MEÜLEN, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 29 Maart 1950. lage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden1950. BIJLAGE NO. 53 BIJLAGE NO.53- Aan de Gemeenteraad. Naar Uw Raad bekend is bestonden er sedert geruime tijd tij ons College plannen om tot verbetering van de Schrans en de Verlengde Schrans over te gaan. Bit weggedeelte, dat deel uitmaakt van de enige toegangsweg tot de stad uit Zuide lijke richting, is ten enenmale te smal voor het verwerken van het ter plaatse zeer drukke verkeer. Vooral in de Schrans (het gedeelte van de Raadhuisstraat tot aan de Huizumerlaan) waar doorlopend vele motorvoertuigen worden geparkeerd ten behoeve van de aanliggende bedrijven en winkels, is het maken van een parkeergelegenheid voor bedoelde voertuigen een drin gende noodzaak geworden, terwijl ook de overige gedeelten van deze toegangsweg zodanig dienen te worden verbeterd, dat zij voldoen aan de eisen, welke momenteel aan een dergelijke wegmoeten worden gesteld. Ne Directeur der Gemeentewerken heeft thans bij ons College een uitgewerkt plan tot verbetering van het onderhavige weg gedeelte ingediend. Bit plan bestaat uit het maken van een gefundeerde asphaltweg, ter breedte van 8.00 m, over de gehele lengte van de Schrans (vanaf de Raadhuisstraat) en de Verlengde Schrans. Van de Raadhuisstraat tot de Huizumerlaan is, ter weerszijden aansluitend aan de asphaltweg, een klinkerverharding, breed 3-00 - 3. 50 m, ontworpen, welke verharding bestemd is voor het langzame verkeer en tevens voor parkeerplaats voor motor voertuigen. Naast deze strook zijn ter weerszijden van de weg Trottoirs geprojecteerd ter breedte van 4-00 - 5» 50 m. Bij toe passing van dit straatprofiel kunnen de bestaande riolen, lei dingen en kabels vrijwel op hun plaats blijven, hetgeen als een voordeel moet worden beschouwd, aangezien het verleggen van deze leidingen enz. niet alleen kostbaar is te noemen, doch boven dien door de nog steeds heersende schaarste aan materialen wel licht niet uitvoerbaar zou blijken te zijn. Y/ij mogen U, betref fende het vorenstaande, verwijzen naar de bij de stukken over gelegde tekening, gemerkt nc.3472. Voor het gedeelte van de Huizumerlaan tot de Prinses Juliana- laan zijn ter weerszijden van do asphaltweg een groenstrook, breed 1.50 m, een ventweg (parallelweg), breed 4.50 m, en trot toirs, ter breedte van 4-00 m ontworpen (zie de tekening, ge merkt no. 3473 Voor het kruispunt van de Verlengde Schrans en de Prinses Julianalaan zijn, in overleg met de Bienst van de Rijkswater staat, plannen gemaakt voor het aanleggen van een verkeersplein, hetwelk aansluiting geeft op de nieuwe brug over het Van Harinxma kanaal (zie de tekening, gemerkt no. 3474)- Het gedeelte van de Hollanderdijk tot de Raadhuisstraat zal, voorzover de rijweg betreft, enigszins worden verbreed; de ver harding van de rijweg zal aldaar bestaan uit straatklinkers. Daarnaast zijn betegelde trottoirs ontworpen (zie de tekening, gemerkt no. 3472) Voor de uitvoering van bovenbedoelde werken, overeenkomstig ie ingediende plannen, is het aankopen van gedeelten van voor- Tuinen e.d. van particulieren noodzakelijk. Omtrent deze aan gelegenheid zullen U zeer binnenkort de nodige voorstellen be reiken. De totale kosten van het aanbrengen van de voorgestelde ver beteringen worden geraamd op rond f. 390.000,--. Een nadere specificatie van dit bedrag is aangegeven op de bij de stukken gevoegde kostenbegroting. "On-"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 380