Onder mededeling, dat de Financiële Commissie, alsmede de Commissie van Openbare V/erken zich met de voorgestelde plannen kunnen verenigen, stellen wij Uw Raad voor: I. te besluiten tot verbetering van de Schrans en de Ver lengde Schransovereenkomstig de overgelegde tekeningen en overige stukken; II.de gemeente-begroting voor de dienst 1950 te wijzigen, overeenkomstig het overgelegde ontwerp. Leeuwarden, 24 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A-A.M. VAN DIP; I'OJLENBurgemeester. T. BANKER, Secretaris. Verzonden 29 Maart 1950. D-iiaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 54 BIJLAGE NO- 54- Aan de Gemeenteraad. Bij Raadsbesluit, d.d. 15 Maart j.l.werd aan de fa. Gebr. Dikkerboom en Sijbrandij, te Heerenveen, in koop afgestaan een terrein met haven, gelegen aan en nabij de C-reunsweg, alhier. Bedoeld terrein wordt thans nog (gedeelte lijk) gebruikt als standplaats voor woonwagens, terwijl de door genoemde firma gekochte haven tot nu toe bestemd is ge weest voor woonschepenhaven. Tengevolge van het verkopen van het hierbovenbedoelde terrein en de haven zal derhalve elders een nieuwe woonsche penhaven annex standplaats voor woonwagens dienen te worden ingericht. Zoals wij Uw Raad reeds in Bijlage no.41 mededeel den, bestaat er tegen een verplaatsing van deze gelegenheden geen bezwaar, aangezien deze niet meer passen in de bestemming, welke aan dit stadsdeel zal worden gegeven en zij in de toe komst ter plaatse zeker niet zouden kunnen worden gehandhaafd De Directeur der Gemeentewerken heeft thans plannen ont worpen tot verplaatsing van de woonschepenhaven en de stand plaats voor woonwagens naar een terrein, gelegen aan de Tijnje- dijk en de Oude Potmarge. Dit terrein werd vroeger gebruikt door de Reinigingsdienst van de gemeente Leeuwarderadeel en omvat een verbreed gedeelte van de Oude Potmarge als lighaven, met daarnaast een vrij groot terrein, dat geheel door een hek werk is afgesloten. Met de Directeur der Gemeentewerken zijn wij van mening, dat dit complex bijzonder geschikt is om voor woonschepenhaven en standplaats voor woonwagens te worden be stemd. Wij mogen te dezen aanzien verwijzen naar de bij de stukken overgelegde tekening, welke een duidelijk beeld geeft van de wijze, waarop het geheel kan worden ingericht. De be staande haven, eventueel vergroot zoals in blauw op de teke ning is aangegeven, bezit een goede beschoeiing en biedt vol doende ruimte voor het onderbrengen van de woonschepen. Het naxst deze haven gelegen terrein is met sintels verhard en kan uitstekend worden benut als standplaats voor woonwagens. De op het terrein aanwezige gesloten loods zal voorshands ter beschikking van de Gemeentereiniging dienen te blijven, doch een gedeelte van de bestaande luifel kan worden gebruikt voor het maken van een eenvoudige paardenstal, met was- en toilet gelegenheid voor de woonwagen- en woonschepenbewoners. De totale kosten van het inrichten van het terrein, als hierboven omschreven, worden blijkens de bij de stukken over gelegde begroting geschat op rond f. 18.200,--. Op grond van vorenstaande overwegingen en onder mededeling, dat de Commissie van Openbare Werken en de Financiële Commis sie zich met de voorgestelde plannen kunnen verenigen, stel len wij u voor I. te besluiten de haven en het terrein, gelegen aan de Oude Potmarge en aan de Tijnjedijk, alhier, in te richten tot woonschepenhaven annex standplaats voor woonwagens, over eenkomstig de hierbij overgelegde stukken met bijbehorende tekening II.de gemeente-begroting voor de dienst 1950 te wijzigen over eenkomstig het overgelegde ontwerp. Leeuwarden, 23 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN D7R HEULEN, Burgemeester. •erzonden 29 Maart 1950. T. BAKKER, Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 381