i jl u-'iaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1950. BIJLAGE NO. 55- BIJLAGE NO. 55» Aan de Gemeenteraad. In verband met het feit, dat de inrichting en de in deling van het Beursgebouw reeds s.edert geruime tijd niet --eer'voldoet aan de eisen, welke het tegenwoordige handels- en bedrijfsleven daaraan stelt, en een nieuwe indeling der in het gebouw aanwezige ruimte bovendien de mogelijkheid biedt om, meer en beter dan tot nu toe het geval was, de lokaliteiten te benutten voor andere dan handelsdoeleinden, zoals het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, bijeenkomsten voor sportbeoefening enz., hebben wij, nu de staat van het gebouw en wel in het bijzonder de toestand van de plafonds en de dakbedekking ons voor de noodzakelijk heid stelde om daaraan belangrijke bedragen ten koste te leg gen, de Directeur der Gemeentewerken opdracht gegeven om in nauw overleg net de Beurs- en Waagcommissie een plan tot alge hele restauratie en modernisering van het gebouw te ontwerpen. Dit plan, hetwelk wij dezer dagen ontvingen, omvat het in richten van de benedenverdieping van het gebouw voor het.houden van de zuivel-, graan- en aardappelbeursDe linkerzijde van deze verdieping wordt alsdan de zuivelbeurs, terwijl in de rechterhelft de graan- en aardappelbeurs wordt ondergebracht. Tussen de twee beurszalen bevindt zich de restauratieruimte, waar de beursbezoekers van de beide afdelingen elkaar kunnen ontmoeten, langs de wanden van elke beurszaal zijn twintig ifiegneembare boxen ontworpen. De ruimten van de vroegere boter- keuring en het vroegere veilings lokaal zijn benut voor het onderbrengen van een buffet, een keuken en een spoelkeuken ten behoeve van de restauratietwee vertrekken voor de tele foon, een telegraafkantoor, een verblijf voor de waagwerkers en een bergplaats voor meubelen, welke dikwijls benodigd zal zijn, indien de beurszalen en de restauratie tijdelijk voor enig ander doel worden gebruikt. Verder zijn achter de restauratiezaal de kantoren voor de Markt- en Havendienst ontworpen, terwijl zich aldaar boven dien een vertrek voor de Commissie voor Beursnoteringen be vindt. Van de verdieping van het Beursgebouw is de grote zaal, zoals deze thans bestaat, als congres- en tentoonstellings zaal aanvaard. De hoofdtoegang tot deze zaal blijft gevormd door de natuurstenen trap in de grote traphal. Het daaraan aansluitende, gewijzigde en verlaagde tochtportaal maakt de toegang tot deze zaal zo veel mogelijk tochtvrij. Ter weers zijden van dit tochtportaal zijn de aldaar bestaande ruimten ingericht tot garderobe. Hierboven zijn lage zolderingen ont worpen, welke kunnen worden gebruikt voor het bergen van meu belen, indien de grote zaal, ten behoeve van het houden van tentoonstellingen, bazars en dergelijke, moet worden ontruimd. In de linkerhelft van de grote zaal bevinden zich toiletruim ten voor mannen en vrouwen, in de rechterhelft een buffet ruimte, welke door middel van een spijzenlift verbonden is zet de keukenafdeling op de begane grond. Ter verhoging van de veiligheid van de bezoekers van de bovenverdieping in ge vat van brand zijn de twee bestaande en beweegbare ijzeren brandtrappen gewijzigd in een tweetal in trappenhuizen opge sloten vaste trappen Ier verduidelijking van het vorenstaande mogen wij U overigens verwijzen naar de bij de stukken overgelegde teke ningen. 00 "Bij"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 382