Bij de stukken is eveneens overgelegd een globale raming van de kosten, welke gemoeid zullen zijn met het aanbrengen van de voorgesteldeverbeteringen. Deze kosten worden ge schat op rond f. 355.000,--. Hierbij dient te worden opge merkt, dat dit bedrag alleen betreft de te maken kosten voor de verbouwing. Yoor het aanschaffen van meubilair enz. is geen bedrag uitgetrokken, aangezien hieromtrent nog niet over definitieve gegevens kan worden beschikt. Met de hiervcren omschreven plannen kunnen wij ons ge heel verenigen, terwijl ook de Beurs- en Waagcommissie haar volle instemming hiermede heeft betuigd. Met laatstgenoemde commissie zijn wij van oordeel, dax door de uitvoering van de bestaande plannen het gemeentebelang ten zeerste wordt gediend. Onder mededeling voorts, dat de Commissie van Openbare Werkende pinanciele Commissie, aiomede de Commissie van Bijstand voor het Markt- en Havenwezen zich met het voor stel kannen verenigen, stellen wij U voor: I. te besluiten over te gaan tot hef verbouwen van het Beursgebouw, overeenkomstig de hierbij overgelegde stuk ken. met daarbij behorende tekeningen; II.de gemeente-begroting voor de dienst 1950 te wijzigen overeenkomstig hem hierbij overgelegde ontwerp. Leeuwarden, 27 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, A.A.M. VAN DEE MEULENBurgemeester. T. BAKKER, Secretaris. Verzonden 29 Maart 1950. Tjiilaee tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden 1950. BIJLAGE NO. 56. BIJIAGE NO. 56 Aan de Gemeenteraad. Bij de op 22 Maart j.l. door notaris S. Molenaar gehouden publieke veiling is de gemeente tegen de prijs van f- 1,50 per m2 eigenares geworden van het aan het School- dijkjc gelegen perceeltje gard eni er s land kadastraal bekend gemeente Huizum, Sectie B. no.4676, groot 2570 m2. Hot be zit van dit op de hierbij behorende situatietekening in Blauwe kleur aangegeven terrein, onmiddellijk grenzende aan gemeente-eigendommen, is o.m. in verband met het doortrekken van de Borniastraat voor de gemeente van belang. De koopsom, uitmakende de door het Prijzenbureau voor Onroerende Zaken vastgestelde hocgsttoelaatbare tegenprestatie, is naar onze mening voor de gemeente aanvaardbaar. Het perceel is tot Maart 1952 verhuurd tegen een jaarlijkse huursom van f. 90,-- en zal in het Grondbedrijf moeten worden ondergebracht. Onder overlegging van de stukken geven wij Uw Vergadering in overweging te besluiten: a. tot bekrachtiging van de aankoop in publieke veiling van het perceel gardeniers land met boomgaard, gelegen aan het Schcoldijkjekadastraal bekend gemeente Huizum, Sectie B, no. 4676, groot 0.25.70 Ha., voor een koopsom berekend naar f. 1,50 per m2onder de voor de publieke verkoop gestelde bepalingen; b. te bepalen, dat het sub a genoemde perceel zal worden ondergebracht in het Gemeentelijk Grondbedrijf. Lèeuwardon, 25 Maart 1950. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden AAMVAN DER MEUKEN, Burgemeester. TBAKKERS eere tar is Verzonden 29 Maart 1950.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1950 | | pagina 383